- I veien for deg

Ivar Kværnø 

Meninger

Viser til informasjon angående trafikksikkerhet innen Hitra kommune i avisa Hitra-Frøya 04. mai 2021. Overskrift: Vil sette opp skilt for å unngå fatale ulykker.

Hurra for ordføreren, nå vil Hitraordføreren ha fortgang i trafikksikkerhetsarbeidet, han vil ha DEL VEIEN-skilt, bil-syklist. Bra.

Dette innlegget sporer kanskje til flere skilt. Vi har flere myke brukere i alle aldre som bruker samme vei, altså gående som mangler fortau og gang og sykkelvei.

Det er et ordtak som sier: har du noe å skilte med? På bra eller dårlig referanse.

Må vi ha et stort skilt ved tunnelåpningen med tekst: Hitra mangler fortau og gang og sykkelvei på Kvenvær, Melandsjø, Kjerringvåg, Ulvøya, Ansnes. Fillan, Sandstad og Hestvika?

Vi har 1,9 km gang og sykkelvei i Fillan sentrum, ellers noen hundre meter ved Bastuvika og i Barmanfjorden.

Et sånt skilt vil være en påminnelse for oss folkevalgte om at vi henger 30 år etter andre kommuner når det gjelder antall kilometer fortau og gang og sykkelveger ved fylkesveiene.

Jeg øyner håp for at ting kan skje for å redusere dette etterslepet når jeg ser at ordføreren har kommet ut av trafikksikkerhetsdvalen og uttaler i avisa av 04.05.2021 at han vil ha en fortgang i trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Så da må vi andre folkevalgte også komme oss ut av samme dvale, og være handlings- og resultatorientert når det gjelder dette emne.

Jeg har også stor tro på at et uhildet trafikksikkerhetsråd vil kunne lykkes best mulig, da det vises at i di kommunene som har aktive sådanne har kommet lengst med dette arbeidet.

Jeg er ydmyk over at dette ikke er enkelt da det er fylkeskommunen som har finansieringsansvaret. Jeg er helt enig med ordføreren når han sier at det er risikosport å ferdes etter veier for syklende og gående når trafikksikkerheten ikke er ivaretatt for myke trafikanter, det kunne for eksempel være forenklet fortau, da det er åpning for en slik løsning etter regelverket, viser til pressemelding fra Samferdselsdepartementet 11.07.2016, sitat: Vi skal bygge mer sykkelvei og få mer igjen for pengene. Det er bra at Veidirektoratet nå tydeliggjør at kommuner og fylker har stor frihet i hvordan de bygger gang og sykkelveier. Dermed vil ønsker fra en rekke lokalpolitikere som ønsker lokale tilpasninger for å sine barn og unge trygg ferdsel langs veiene, sier samferdselsministeren. Sitat slutt

Det virker som det ikke er samhandling mellom Veidirektoratet og veieier når det stilles krav om trafikksikkerhet, det virker som om logikken er fraværende når det gjelder bevilgninger og tiltak. Det virker snodig at kommunene må slåss for en veisikkerhet ved en vei de ikke eier, det vil si en fylkesvei. Her må det være en systemsvikt mellom regelverk og bevilgninger. Dette er noe for Stortinget å ta tak i.

Til slutt tillater jeg meg å nevne fem verstingplasser når det gjelder risikosport for myke brukere:

  • Skaget-Leirvågen
  • Ulvøya- Knarrlagsund
  • Sandstadbakken- bakketopp
  • Kirkebakken- Filla kirke
  • Børøsundsvingen (Hestvika)

På grunn av manglende fortau/gang og sykkelvei fører det det til nei for utvikling for Sandstadområdet. Også for området Skaget- Leirvågen gjelder samme hinderet.

Vi får sette vår lit til Karin Bjørkhaug, leder i hovedutvalg for transport og for trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag fylke, samt styreleder for organisasjonen Trygg Trafikk.

Men vi må være klar over at Karin Bjørkhaug ikke kan gå veien for oss, men forhåpentligvis med oss.

Undertegnede, 40 år i Statens veivesens tjeneste, da I VEIEN FOR DEG.

Ivar Kværnø