Statlige arbeidsplasser til kysten og distriktene i Trøndelag

Kirsti Leirtrø, Arbeiderpartiet, Sør-Trøndelag  Foto: PETER MYDSKE

Meninger

Statlige arbeidsplasser til kysten og distriktene i Trøndelag. Det må bli en viktig og prioritert oppgave framover. For oss som stiller til stortingsvalg, og det bør også være en selvfølgelig oppgave for Distriktsministeren som er fra Trøndelag.

Det statlige byråkratiet og de statlige arbeidsplassene har økt mer enn noen andre. Mer enn i kommunene og mer enn i næringslivet. I tillegg har kysten og distriktene tapt de aller fleste av sine statlige arbeidsplasser, de er flyttet til mer sentrale strøk og de største byene.

Fra det regjeringsoppnevnte utvalget som for kort tid siden leverte utredningen med tittelen «Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn», så finner vi blant annet følgende, sitat: “En distriktspolitikk som bare er innrettet mot næringslivet vil bare ha en begrenset effekt på et synkende folketall…En vellykket distriktspolitikk må også medvirke til en mer balansert utvikling i antall arbeidsplasser i offentlig sektor mellom sentrum og periferi...».

Et annet regjeringsoppnevnt utvalg ledet av Victor Normann har også nylig levert en utredning Med tittelen «Det handler om Norge». Denne har fått stor oppmerksomhet for framstillinger som, sitat: «Distrikts-Norge blir et «gamlehjem i naturskjønne omgivelser». Og dette følges opp eksempelvis med «distriktsbefolkningen ofte har tatt kostnadene ved flere reformer, gjennom bla lengre avstand til tjenester og færre arbeidsplasser, mens de i mindre grad har fått sin del av «gevinstene». I begge de nevnte utredningene siktes det særlig til sentraliseringen av statlige arbeidsplasser.

I distriktene og særlig i kystkommunene er det mangel ikke mangel på arbeid, men mangel på arbeidskraft. Hitra og Frøya er eksempler på dette. Hovedårsaken er at arbeidstilbudet er for smalt og for lite attraktivt. Det appellerer ikke nok i forhold til unge, særlig de i et parforhold og som krever en attraktiv jobb til begge. Det er her de statlige arbeidsplassene får avgjørende betydning.

En helt konkret satsing kan for eksempel være å få etablert noe av statens havbruksforvaltning til kystkommuner, slik for eksempel Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) har foreslått. Og enda mer konkret: Forvaltningen av for eksempel Havbruksfondet og innkreving og administrering av produksjonsavgiften fra oppdrettsnæringa bør med stor fordel desentraliseres.

Å legge et slikt statlig forvaltningskontor til stedet der oppdrettseventyret startet - framstår i så måte som et høyst aktuelt og enkelt gjennomførbart alternativ. Her finnes et sterkt havbruksmiljø og mye relevant kompetanse. En slik lokalisering vil for øvrig bidra til rekrutteringen av annen etterspurt arbeidskraft, og dermed styrke utviklingsmulighetene både nasjonalt, regionalt og lokalt.

Jeg utfordrer herved Distriktsministeren på å bli med for å få til dette. Jeg vil i alle fall ta konkrete initiativ for å følge det opp videre.


Med vennlig hilsen

Kirsti Leirtrø
Stortingsrepresentant
Arbeiderpartiet
Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget