- Hitra Senior Høyre vil fortsatt arbeide for en lokal eldrepolitikk

Egil Hestnes 

Meninger

Utenom vanlige årsmøtesaker i Hitra Senior Høyre var dette et hovedtema for orientering, spørsmål og kommentarer i møtet.

Kommunalsjefen Harald Hatle redegjorde for dagens situasjon, og viste hvilke betydelige utfordringer som er aktuelle for å utvikle og sikre stabile og gode tjenester til innbyggerne innenfor helse-og omsorgstjenester.

Her ble det bl.a.fokusert på manglende ressurser og faste plasser innenfor demensomsorgen, og hvilke planer som nå er under arbeid for utbygging i tilknytning til Helsetunet.

For Senior Høyre er det viktig å bli best mulig orientert om den faktiske situasjon for enkeltmennesker og familier i Hitrasamfunnet, for dermed å kunne bidra til å utvikle service og tjenester for innbyggerne.

Dette gjelder både i forhold til politisk og faglig/administrativt nivå, og også i forhold til situasjonen for pårørende og familier når det oppstår situasjoner med betydelige behov for hjelp i hjemmene.

Hitra Senior Høyre vil fortsatt arbeide for en lokal eldrepolitikk som i høy grad fokuserer på problemer, behov og muligheter innenfor Helse og Omsorg i Hitra kommune.

Vi vil bidra til at både politikere og administrasjon prioriterer ressurser til den service og de tjenester som er viktigst for mennesker som ikke lengre klarer seg uten hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet lokalt.

For å påvirke lokale folkevalgte og det administrative og faglige apparatet, vil vi si klart ifra når det gjelder service og tjenester som ikke fungerer godt nok, men vi vil heller ikke legge skjul på at de mange ansatte som sørger for at innbyggere kan få viktige tjenester, fortjener å bli positivt omtalt som gode hjelpere for mange mennesker i vanskelige situasjoner i livet.

God kontakt og samarbeid med folkevalgte, faglig og administrativt nivå i kommunen, vil være viktig i arbeide med å utvikle en best mulig eldrepolitikk lokalt.

Videre vil vi etablere og vedlikeholde et best mulig samarbeidsforhold til de lokale frivillige organisasjoner.

Og endelig kan vi nevne at siden vi representerer Høyre som det eneste partiet på Stortinget med en egen Senior organisasjon, har vi til enhver tid muligheter for å bruke åpne kanaler opp til partiet sentralt både i Storting og Regjering.

Dermed har vi også muligheter for å påvirke sentral politikk.


Egil Hestnes

Styreleder Hitra Senior Høyre


Hitra Senior Høyre hadde nylig sitt årsmøte der følgende styre ble valgt;

Egil Hestnes - styreleder

Lillian Ulvan - nestleder

Olaus Selvaag, Ingrid Herje, Ivar Kværnø.

Varamedlemmer: Jarle Pedersen, Kari Glørstad, Kjell Jenssen, Kjell Faxvaag og Jon Erling Strøm.

Styreleder i Senior Høyre er også styremedlem i Hitra Høyre.