- Behovet er i høyeste grad til stede

Meninger

UTTALELSE FRA ÅRSMØTET I HITRA SV 10.JUNI 2021:

ÆGIR – NORSK HAVBRUKSMUSEUM

På 1990-tallet tok Kystmuseet i Sør-Trøndelag, med base på Hitra, initiativ til å sikre kunnskapen om framveksten og utviklinga av norsk havbruksnæring, under navnet Ægir. Bakgrunnen for initiativet var Hitras sentrale posisjon i havbruksnæringas tidligste fase. Et omfattende arbeid med innsamling av arkiv- og gjenstandsmateriale langs hele kysten fra Finnmark til Rogalands- og Sørlandskysten ble satt i gang. Gjennom en 25-årsperiode har dette resultert i Norsk havbruksarkiv, som i dag er Norges desidert største kunnskapsbase av arkivmateriale, film og foto. Arkivdelen av dette materialet, som utgjør ca 250 hyllemeter, er i dag plassert i Arkivsenteret Dora i Trondheim i samarbeid med Statsarkivet i Trondheim. Det pågår nå et omfattende arbeid for å gjøre materialet best mulig tilgjengelig for forskere, studenter, forfattere, journalister og andre interesserte.

Etter at Kystmuseet i Sør-Trøndelag ble en del av Museene i Sør-Trøndelag (MiST), fikk dermed et av landets største museer ansvaret for den videre utviklinga av Ægir – norsk havbruksmuseum. Kunnskapsdelen er langt på vei ivaretatt, mens formidlingsdelen delvis er kommet i gang i regi av MiST. Behovet for å få etablert et nasjonalt museum for ei av Norges største eksportnæringer er i høyeste grad til stede. I likhet med de andre større næringene i Norge, som for eksempel landbruk, skogbruk, fiskeri og olje er det nødvendig at også kunnskapen om havbruksnæringa når ut til folk på en balansert måte. For å ha ryggrad til dette, må en solid museumsinstitusjon ha ansvaret. MiST ved avdeling Kystmuseet er i dag det museet i Norge som så desidert har de beste forutsetningene for å lykkes med dette.

I åras løp har det vært gjort flere forsøk på å få etablert Ægir – norsk havbruksmuseum på Hitra. Høyre/FrP-regjeringa ved fiskeriminister Per Sandberg ga MiST sterke signaler om at denne etableringa skulle realiseres. Dette bekrefta statsråden to ganger i Stortinget etter spørsmål fra Arbeiderpartiet. Gjennom statsrådskifter og manglende gjennomføringskraft fra det politiske nivået i NFD, løp saken ut i sand.

Etter dette har etablering av Ægir- norsk havbruksmuseum på Hitra fått brei og avgjørende støtte, både fra havbruksnæringa gjennom Sjømat Norge og fra politisk hold gjennom vedtak i Trøndelag fylkesting og fra den rød-grønne opposisjonen på Stortinget ved AP, SP og SV. Styret for MiST har så seint som i mars 2021 gjort et enstemmig vedtak om med uforminsket kraft å arbeide for Ægir – norsk havbruksmuseum på Hitra.

Hitra SV vil oppfordre SVs stortingsgruppe til å gi full og uforbeholden støtte til etablering av Ægir - norsk havbruksmuseum på Hitra.

Hitra SV