Meninger

- Hva sier Rødt når det gjelder bygging av ny bru i Knarrlagsundet?

Meninger


Rødt har i lang tid diskutert ulike broalternativer i Knarrlagsundet. Hva er mest fornuftig, øst eller vest. Ofte er slike saker svært vanskelig. Der finnes sjelden en fasit. I utgangspunktet ville vi som parti ha overlatt dette spørsmålet til de som bor i området, og som har skoene på. I denne saken har ikke dette vært så enkelt. Lokalsamfunnet har delt seg i to, og det er ikke lett for utenforstående å velge ut fra lokalbefolkningens interesser.

Dette har ført til at Rødt Hitra har diskutert denne saken på to medlemsmøter. Begge alternativene har vært gjenstand for grundige diskusjoner. Da med utgangspunkt i foreliggende grunnlagsmaterialer som også har vært de samme materialene som kommunestyret har brukt for sine valg. Sist saken ble behandlet i kommunestyret stemte Rødt for at saken skulle opp til ny behandling i fylket som er de som skal bygge den nye og etterlengtede bruen, da den gamle er moden for utskifting. Kravet fra flertallet i kommunestyret var at de ba fylkeskommunen skulle utrede en tofeltsbru med sykkel og gangvei fra bru og til oppvekstsenter i Knarrlagsundet. Samtidig ønsket flertallet i kommunestyret en utredning av konsekvensene ved å bygge ei bru i vest.

Der sto vi da vi gjennom to medlemsmøter diskuterte hva vi skulle fatte som vedtak i saken. Medlemsmøte var av den oppfatning at vi skyldte befolkningen et svar. Ved en oppsummering var det ingen tvil om at det store flertallet blant de tilstedeværende medlemmene stemte for at vi skulle gå for alternativet i øst.

Begrunnelsen for at medlemsmøtene støtter øst er flere:

Østforbindelsen har eksistert siden de to øyene ble koblet sammen med bru. Det er derfor dette kjøremønstret som er det kjente. Dette knyttes også til at størsteparten av folkene på Ulvøya bor i øst og slipper derfor å kjøre gjennom sentrum. Skulle dette kjøremønstret endre seg vil det etter vår mening føre til en kraftig økning av trafikken gjennom sentrum, da de fleste i dag bor øst for brua. Det samme vil bli for all besøkende trafikk til disse beboerne i dag, de vil bli tvunget gjennom sentrum. Det samme gjelder all påtenkt hytteutbygging på Ulvøya.

Det synes klart at dette alternativet vil være det sikreste alternativet med tanke på gjennomføringen av nytt prosjekt knyttet til at klassifisering av gammel bru går til 2024. her tenkes tidsfaktoren som et avgjørende element. Rødt ønsker ikke på noen måte å bidra til forsinkelser som kan føre til utsettelser av bygging av ny bru. Dette er et sjansespill vi ikke ønsker å ta del i.

Alternativ vest vil også medføre utbygging av nye tilknytningsveier som vil få store konsekvenser for eksisterende bebyggelse. Noen vil muligens bli tvunget å flytte om dette alternativet velges.

Alternativ vest vil måtte bety at områder med matjord vil bli berørt, noe Rødt ikke ønsker å delta på.

Alternativ vest vil ikke sikre at vi får gang og sykkelbane gjennom sentrum.

Møtet vedtok at i tilfelle en utredning i vest vil vise seg mye billigere, samme tidspunkt for ferdigstillelse, og sikret gang og sykkelbane på samme måte så ville Rødt være villig til å ta de nye utredningene opp til vurdering. Noe vi imidlertid har liten tro på.

Andreas B. Lervik, leder Rødt Hitra

Jann O. Krangnes, gruppeleder for Rødt i kommunestyret