- Fiskerihistoria på Frøya bør sikres

Arild Jan Holmen 

Meninger

Frøya har vært et tyngdepunkt i den tradisjonelle fiskerinæringa, og er enda det, selv om antall yrkesaktive fiskere og merkeregistrerte fartøyer har gått kraftig tilbake sammenliknet med tidligere tider. En gledelig utvikling er at yngre fiskere på Frøya har satset på næringa med nye fartøyer og nye fangstmetoder, og at det er gode vilkår for utdanning i fiskerifag.

Mye kunnskap om utviklingen i fiskerinæringa på Frøya er sikret. Et omfattende bakgrunnsmateriale foreligger i 5-bindsverket Norges fiskeri- og kysthistorie. I tillegg har vi Fiskarsoga for Sør-Trøndelag av Emil Herje, Trøndelagskysten gjennom tidene og Fiskerinæringa i Trøndelag i vårt århundre av Johan G. Foss, og Fiske- og fraktefartøyer fra Frøya av Kurt Haukaas. Historien om hjørnesteinsbedriften Frøya Fiskeindustri er også tatt vare på. Det vi mangler er en samlet, faglig solid oversikt over utviklingen i fiskerinæringa på Frøya, for å dokumentere dette for kommende generasjoner.

Aktuelle initiativtakere og støttespillere for et slikt prosjekt kan være Frøya kommune, Frøya historielag, Frøya næringsforening, Frøya og Hitra Fiskarlag, og eventuelt andre. Et vesentlig spørsmål gjelder kostnader og finansiering av verket.

Mange interessante spørsmål melder seg for et slikt prosjekt: - Når og hvordan oppsto fiskeri som matauk og næringsvei på Frøya? – Hvilke båter og redskapstyper ble brukt? – Væreiertida. – Overgangen til motordrevne fartøyer. - Krisetida i mellomkrigsåra. – Småhvalfangst. – Private kjøpere og etablering av fiskarsamvirkelag. – Flåten av havgående fartøyer i sildefiskeriene. – Fiskeindustri, med mottak og foredling av fisk, sild, krabbe, etc. – Fiskarlag, fiskarkvinnelag og hjelpekasser. – Eksempler på foregangsmenn i fiskerinæringa. – Konflikten om drivgarnfisket etter laks. – Flere aktører har interesse av kystsonen, som matfiskanlegg, tarehøsting, dyrking av tare og andre alger, og fritidsfiske/turistfiske. - Utviklingen i havner, kaier og farleder. – Økt behov for kystsoneplanlegging. – Endringer i fiskarorganisasjonene. - Andre relevante innfallsvinkler.

Dette vil være et prosjekt som vil vise fram det som gjennom tidene har vært hovednæringa på Frøya. Det er en historie som mange vil være stolte av – næringsutøvere, kommune og allmennhet.

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre,

Arild Jan Holmen, leder.