Trafikksikkerhetsutvalg Hitra

John Lernes 

Meninger

Ser det skrives en del rundt trafikksikkerhetsarbeidet på Hitra i HF for tiden. For det første er trafikksikkerhet et tema som bør og skal prioriteres høyt. Vi har ingen å miste, ei heller at trafikanter innenfor alle grupper og kategorier skal pådra seg skade som følge av vår trafikkadferd. Det er skremmende tall som presenteres bl.a når det gjelder beslaglagte førerkort i øyregionen og det er helt klart at vi har en skremmende kjøreadferd. Hadde tallene i artikkelen vært presisert bedre med at tallet beslaglagte førerkort for frøyværinger, hitterværinger og øvrige kommuner, ville vi nok ha fått sett at dårlig kjøreadferd på øyene ikke bare gjelder øyværinger. Det er ingen trøst siden denne kjøringen foregår på våre veier, men viser at vi står overfor et omfattende arbeid.Det blir hevdet i innlegg at trafikksikkerhetsarbeidet blir noe stemoderlig behandlet på Hitra der det kun er to politikkere sammen med en fra administrasjonen som utgjør Trafikksikkerhetsutvalget mens på Frøya har de 7. Hadde det vært slik at disse to ene og alene skulle stått for dette arbeidet, hadde jeg kunnet vært enig i denne påstand. Men det er aldeles ikke slik det er tenkt.

I arbeidet med ny trafikksikkerhetsplan som skal gjelde gamle Hitra pluss den nye delen, vil det bli hentet inn fagkompetanse fra flere relevante etater og brukergrupper ved utarbeidelsen slik at det i dette arbeidet vil være langt flere involvert enn de to fra Utvalg Plan Landbruk Miljø Plana er under utarbeidelse og vil etter høringsrunder ende opp til sluttbehandling i kommunestyret for debatt og godkjenning. Det vil her være svært viktig å avklare og prioritere konkrete tiltak vi evner å gjennomføre. Utvalg PLM er også diskusjonspartner i dette arbeidet. Problemet har hatt i vår er at vi ikke kunnet hente inn å samle folk til møter i særlig grad på grunn av koronarestriksjonene.Til Dag Willmanns innlegg om stor arbeidsbelastning i Utvalget, mye dokumenter å lese, samt viktigheten av å forstå det man leser, så får andre bedømme min kapasitet og forståelse av det jeg leser. Men jeg vil ha sakt at jeg har ingen grunn til å mistenke at mine utvalgsmedlemmer ikke setter seg inn i dokumentene og forstår hva de leser. Samtidig er klimaet i utvalget slik at det er helt relevant å spørre om det er noe en lurer på uten å grue seg for om en spør dumt.

Rottemsaunet den 22. juli 2021

John Lernes (Ap)

Leder Trafikksikkerhetsutvalg og UPLM