- Føles som direkte hærverk mot oss

Hitra industripark, med Kalvøya i nedre bildekant. 

Meninger

Vedr. Reguleringsplan Kalvøya

Merknader oppstartsmelding: Detaljereguleringsplan for industriområde Kalvøya.

Viser til mottatt varsel om oppstart av detaljereguleringsplan.

Som grunneier av fritidseiendom 122/88 og medeier av gårdbruk 122/4, ser jeg med stor skuffelse på at vår skjærgård og innfartsåre til Sandstad skal bli utsatt for et slikt inngripende.

Området på nordsiden av Aunøya, som her ønskes benyttet til lagring av merder/rør, er et attraktivt friluftsområde med rikt dyre-og fugleliv, allmenferdsel på sjø og land og gode fiskeplasser.

For oss som også har fritidsboliger i strandsonen, føles dette som direkte hærverk mot oss. Ikke minst en stor verdiforringelse av våre eiendommer.

Regelverket har vært strengt innenfor strandsonen, noe vi har måttet forholde oss til i alle år.

Bygningene på hovedbruket Nord-Vollan, 122/4 er SEFRAK registrerte.

Dette er kunn et register for eldre bygninger, men i denne sammenheng vil jeg likevel nevne fylkeskommunens begrunnelse for avslag på vår søknad om riving av driftsbygning. Der ble det lagt vekt på at når du kommer sjøveien, skal omgivelsene rundt eldre bygninger i størst mulig grad bevares slik de opprinnelig var fra gammelt av.

Da vår fritidsbolig ble oppført i begynnelsen av 1980-tallet, ble vi pålagt å velge riktig farge på hytta, slik at den" ikke stakk seg ut" i terrenget. Dette fordi den ligger så nært sjøen/strandsonen.

Å legge ut en enkel flytebrygge er ulovlig, fordi strandsonen så og si er 'fredet".

Jeg kjenner derfor at jeg blir direkte provosert, og stiller meg nå helt uforstående til at Hitra kommune i det hele tatt vurderer de nye planene til Akva-group.

Dette området som nå ønskes regulert til industriområde, er i reguleringsplanen avsatt til friluftsområde i sjø, og Aunøya og strandlinjen rundt er regulert til statlig friluftsområde.

Skjærgården på "Innsia", med all sin herlighet og mangfold, ofres nå til industri med tilhørende økt trafikk og støy, merder og rør blir det som møter oss i strandsonen, begrenset allmenferdsel, og direkte ødeleggende for dyr og menneskers trivsel.

Jeg anmoder derfor om at Hitra kommune og fylkeskommunen m.fl, velger en landbasert løsning for lagring av rør og merder, og ser på muligheten for at Akva-group's produksjon og lagring flyttes til Jøstenøya, som allerede benyttes til industriformål.


Mvh

Anne Marit Leistad Heggvik

Sandstadveien 113