- Sandstadlandet protesterer

AKVA Group ønsker å utvide aktiviteten ved Kalvøya.   Foto: Lars Otto Eide

Meninger

Til Multiconcult

Merknader oppstartmeldingen: Detaljreguleringsplan for industriområdet Kalvøya – Hitra kommune Dokumentkode: 10224254-01-PLAN-PBL-001 – AKVA GROUP, ref. Julie Gilmore

Oppsitterne i berørt område er positive til industriell aktivitet som gagner vår kommune. Når det gjelder det framlagte høringsdokumentet så oppfatter vi dette som et «følehorn» for å få en klarhet i hvilke ytre geografiske grenser som AKVA Group vil ha å spille på ved en ekspansjon. De maritime praktiske avgrensingene har vi tillit til at Kystverket, fylket og kommunen har klare meninger om, vi som beboere har fokus på bomiljø og livskvalitet.

Hele området fra Sandstad til Strand, som her blir berørt, er et attraktivt boområde på innsida av Hitra, med sentral beliggenhet. Her pågår nybygging både av boliger og fritidshus. Ungdommer flytter til. Idyllen blir fullstendig ødelagt dersom slike planer som her er nevnt, skulle bli gjennomført.

De store sjøområdene som blir båndlagt vil redusere attraktiviteten. Det blir direkte skadelig for framtidig utvikling i området om det skulle bli lagring av merder i sjøen langs landet. Kartfigur 2 viser et voldsomt stort areal fra Kalvøya/Djupsundet i vest, og går i øst til Strandaskjæra og avgrenses rett inn til Badstuvika/Melkvika, totalt 4.833 da.

Utvidelsesplanene for Akva Group med nye bygg, teknisk og adm, og serviceanlegg, må kunne utvides innen tomtearealet på Kalvøya. Produksjon og lagring må kunne etableres på Hitra industripark, Jøsnøya. I industriparken er både land- og sjøområder ledig for nye etableringer, og man oppnår å samle industrien rundt Sandstadsundet/Jøsnøya. Her bør det kunne være gode muligheter for en skjermet lagring/mellomlagring av merder og rør og produksjon av ringer.

For boområdene langs Sandstadlandet er de grønne rommene, inklusive Aunøya, gull verdt for trivsel og velvære. Vi håper vi kan fortsette å leve i god harmoni med naturen vår.

Vi ber om at Hitra kommune krever fullstendig konsekvensutredning av følgene for de foreliggende planene.


Mange er skeptiske til utvidelse av industriområdet

En rekke naboer er svært skeptiske til AKVA Groups planer på Kalvøya.


Vi vil anmerke følgende:

1. Området langs landet fra Strand til Djupsundet/Jøsnøya er en ofte benyttet farled for små og større skip. Hurtigbåtene i rute benytter denne farleden som reserveløsning. Sjøområdene som omfattes av denne reguleringen vil begrense både adgang og trafikk gjennom Djupsundet.

2. Planene ødelegger for fortsatt boligetablering i området. Idyllen forsvinner og tilgangen til sjøen begrenses. Det bygges i området i dag, og boliger er i planfasen flere steder. En utbygging som omsøkt vil ødelegge for trivsel og forringe eiendommene våre. Prisnivået på eksisterende eiendommer/boliger/fritidsboliger vil bli redusert.

3. Melkvikaunet er et større planområde, ca 62 mål stort. Her er planlagt for både boliger og fritidsbebyggelse. En småbåthavn er også medtatt i arealplana til Hitra kommune.

4. Aunøya, regulert som statlig friluftsområde, eies av Aunøyastiftelsen, ligger midt i det foreslåtte området hvor det nå ønskes industri. Aunøya benyttes i stor grad som rekreasjons- og turområde for folk fra Hitra og andre deler av fylket. Både ungdomsskoler og videregående skoler benytter øya i samband med leirskolesamlinger. Strand oppvekstsenter benytter også friområdet på Aunøya til sine utflukter.

5. Rett overfor Kalvøya ligger Hitra Camping som vil få sin attraktivitet ytterligere redusert. Ved evt. salg vil prisen på anlegget bli vesentlig lavere på grunn av restriksjoner som følge av denne båndleggingen.

6. Mellom Kalvøya og Hitra Camping er Sandstad småbåthavn lokalisert med båtplasser til ca 75 båter i ulike størrelser. Småbåtforeninga har eget klubbhus på Kalvøya og er godt forankret i området, og havna krever god adkomst fra Djupsundet.

7. Moakaia, hvor Hitra kommune har sitt nye bunkringsanlegg for ferskt, renset vann til flere båter i oppdrettsbransjen. Ukentlig kjøpes store volum vann som lastes ombord i de store brønnbåtene som benytter ferskt vann i avlusingsarbeidet. Det er båter opp til ca 100 meters lengde som trenger god plass i Djupsundet.

8. Badstuvika gnr 120/4 ligger innenfor området, og her bygges det flere boliger i dag, og flere er under planlegging. Eiendommen har en attraktiv strand som brukes både av private og oppvekstsenteret på Strand.

9. Hitra industripark på Jøsnøya har fortsatt store arealer ledig, arealene som ligger nærmest inn mot Kalvøya. Det meste av området er alt regulert til næringsformål. Det må være mulig og naturlig for Akva Group å benytte Hitra industripark for sine utvidelser og lagring av merder og rørprodukter.

Kopi: Hitra kommune

Sandstad, 14. august 2021

Signert av over 20 oppsittere, huseiere og grunneiere som bor i det aktuelle området fra Sandstad til Strand