- Friluftsområdet Aunøya og planlagt industri på Kalvøya

Meninger

Det statlig verna friluftsområdet Aunøya har eksistert siden 1971 da Hitra kommune kjøpte eiendommen med statlig tilskudd. Friluftsområdet består av hovedøya og holmer og skjær rundt Aunøya. Stiftelsen Aunøya ble opprettet i 1991 og fikk ansvaret for tilsyn og drift. Foreninga Aunøyas Venner ble stiftet allerede i 1989 og støtter opp om Stiftelsen Aunøya og det arbeidet som gjøres for å ta vare på Aunøya som friluftsområde og som et historisk kulturminne. Det viktigste arbeidet for Aunøyas Venner er å tilrettelegge for natur- og kulturopplevelser for allmennheten.

Økt industrialisering av områdene ved Aunøya har kommet gradvis og kommer nå i konflikt med de forpliktelsene som kommune og stiftelse har når det gjelder å verne friluftsområdet og for å legge til rette for allmenn bruk.

Forslaget til reguleringsplan for Kalvøya vil helt klart føre til en kraftig økt industrialisering av nærområdet rund Aunøya og forringer kvaliteten til det verna friluftsområdet. Fjerning av grøntarealer på Kalvøya og lagring av rør og merder i sjøen rundt Aunøya vil ødelegge for framtidige natur- og friluftsopplevelser for allmenheten.

Aunøyas Venner anbefaler derfor AKVA group å flytte deler av den planlagte produksjonen til det etablerte industriområdet på Jøsnøya.

Roman Lund på vegne av Styret for Aunøyas Venner