- Seniorer og eldres livskvalitet

Meninger

I motsetning til mange andre samfunn hvor både antall år og biologiske endringer oppleves som naturlig og eldre mennesker omgies med respekt og anerkjennelse ,synes nordmenn å være opptatt av, på en indirekte måte ,å skjule alderdommen, skape størst mulig avstand og forakt til eldre mennesker. Derfor skaper det lite reaksjon når offentlig politikk tillater utstøtning fra arbeidslivet , nedskjæring av pensjoner, reduktsjon av fradragsmuligheter på skatt, reduksjon av tjenester ved sykdom, ignorerering av velgergarantien, m.m.

Pensjonistpartiet mener at det kan gjøres mye når det gjelder den kulturelle holdningen for å gjenopprette respekten for eldre mennesker som enkeltindivider med ulike ressurser, ønsker og behov, -herunder fokus på deres klokskap, sosiale kompetanse og arbeidskraft innenfor den enkeltes livsfase.

Pensjonistpartiets politikk for seniorer og eldre mennesker handler om trygge levevilkår og god livskvalitet. Politikken skal være individorientert og innrettet på ,så lenge som mulig, å bevare og benytte de eldre sine opp-arbeide ressurser og kompetanse med sikte på best mulig egenomsorg og mestring av livets utfordringer.

Derfor vil Pensjonistpartiet bidra til å øke respekten for eldre mennesker som enkeltindivider med ulike ressurser , ønsker og behov herunder fokus på deres livserfaring sosiale kompetanse og arbeidskapasitet innenfor den livsfase de til enhver tid befinner seg .

Påvirke samfunnsutviklingen slik at eldre mennesker kan oppleve anerkjennelse ,tilhørighet og inkludering som likeverdig deltagere i familieliv, arbeidsliv ,opplæring og samfunnsaktiviteter.

En stor oppgave i dag er å få medvirke til at alle mennesker som er utenfor arbeidsmarkedet , får muligheter for sosiale livsutfoldelse , aktivitet og deltagelse i organisert virksomhet.

Pensjonistpartiet vil følge opp slik at tannbehandlingen blir likestilt på lik linje som de øvrige helstjenestene som blir dekket av folketrygden.

Pensjonistpartiet vil være en pådriver for en mere rettferdig Pensjonsreform som i dag fortsatt underreguleres med 0.75% selv om et flertall på Stortinget sendte over til regjering om at det skal opphøre. Kan ikke registrere at det er gjort ennå. Likedan ektefelle/samboer som fortsatt blir straffet men 10%mindre pensjon.

Enslige må det også gjøres et økonomisk løft for samt at minste pensjonen kommer over fattigdomsgrensen.

Håper alle pensjonister ved dette stortingsvalget stemmer på sitt eget parti,og det er Pensjonistpartiet.

Per Ervik

Pensjonistpartiet