Høyre vil satse mer på vedlikehold av fylkesveier

Hitra-Frøya hadde 05. April en betimelig artikkel om behovet for nytt dekke på mange områder i øyregionen. Det er en kjent sak at Høyre prioriterer vei høyt. Regional utvikling handler mye godt om framkommelighet, og derfor legger vi innsatsen her. Vi har store ambisjoner på området og mener at målet må være at forfallet stoppes med en konkret plan om reduksjon.

Vi ser svært alvorlig på den galopperende utviklingen av vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene. Økt forfall fører til redusert trafikksikkerhet, fremkommelighet og dårligere miljø. I tillegg blir det dyrere å drifte veiene og en får ekstra kostnader med å reparere veiene. Folk og næringsliv får økte utgifter i form av større bilslitasje og økte transportutgifter grunnet redusert aksellast.

I tillegg til økning av budsjettet for reasfaltering , vil det være viktig at grusveier får et tilfredsstillende dekke. Flere grusveier er direkte trafikkfarlige og har unødvendige driftskostnader på grunn av for dårlig dekke.

Fylkeskommunenes etablering av et bufferfond innenfor samferdsel med tanke på et eventuelt merforbruk i AtB samt uforutsette hendelser har bidratt til å øke forfallet på fylkesveinettet. Dette er penger fylkeskommunen kunne ha brukt på vedlikehold. Det er ikke behov for et eget fond for uforutsette hendelser på dette området da det ordinære disposisjonsfondet er en god nok sikkerhet.

Høyre har en offensiv men realistisk plan og vi vil snakke høyt på vegne av fylkesvegene opp mot prosessen i Nasjonal transportplan det neste året. Det viktigste grepet for utvikling av distriktet er infrastruktur.

Guro Angell Gimse

Nestleder i infrastrukturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune (Høyre)

Henrik Kierulf

Gruppeleder for Høyre i Sør-Trøndelag fylkeskommune