I dag har Hitra Næringsforening og Frøya Næringsforum sendt følgende uttalelse på vegne av våre medlemsbedrifter:

Til: Kari Anita Furunes, leder for Hovedutvalg for utdanning, Trøndelag Fylkeskommune

Vegard Iversen, direktør for avdeling Utdanning og kompetanse, Trøndelag Fylkeskommune

Dårlig fremdrift og usikkerhet i.f.m. ombygging og renovering ved Guri Kunna VGS, skolested Hitra.

De to foreningene representerer til sammen ca. 200 bedrifter i øyregionen. På vegne av disse ønsker vi å støtte opp om uttalelser fra Skoleutvalg for Guri Kunna VGS og de ansattes representanter for Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag.

Vi forutsetter at både leder for Hovedutvalg for utdanning og direktør for avdeling Utdanning og kompetanse har mottatt eller har tilgang til uttalelsene fra skoleutvalg og ansatte.

I tillegg til det de skriver i sine uttalelser henviser vi til Trøndelag Fylkeskommunes dokument «Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025», hvor det står:

«Trøndelagsregionen er ledende innen havbrukssektoren og i deler av den tradisjonelle fiskerinæringen. Trøndelag har et rikt og variert artsmangfold og er et tyngdepunkt for moderne havbruk og industriell produksjon av laks. I Trøndelag har havbruksnæringene en betydelig rolle i verdiskaping, vekst og innovasjon i regionen, med en verdensledende leverandørindustri til marin og maritim sektor. Havbruksnæringen sin sterke nasjonale og internasjonale posisjon, i kombinasjon med kunnskapsmiljøer og teknologisk kompetanse, utgjør et viktig fortrinn.»

Øyregionen Hitra og Frøya er, som Sven Amund Fjeldvær fra Lerøy Midt sier, kanskje den største klyngen på verdensbasis innenfor havbrukssektoren. Det er den bl.a. fordi både lakseoppdretterne selv og deres underleverandører alltid har ligget i fremste rekke når det gjelder erfaring og kunnskap godt paret med en sterk vilje til innovasjon, forskning og utvikling.

I Fylkeskommunens strategidokument står det også at «det er et behov for å sikre balanse mellom tilgang og etterspørsel etter kompetanse og arbeidskraft. Utfordringene er størst i distriktene. Det henger sammen med den demografiske utviklingen, små og sårbare nærings- og kompetansemiljø, et begrenset kompetanseutviklingstilbud og en svakere utbygd infrastruktur. Det er viktig at studiestedene, fagskolene og de videregående skolene utvikles som kompetansenoder i en desentralisert struktur.»

Vi trenger vel egentlig ikke å si så mye mer enn at en forutsetning for at Trøndelag og øyregionen skal fortsette å være ledende innen havbrukssektoren er at skole og utdanning innenfor feltet også er ledende når det gjelder kvalitet innenfor alle deler av undervisningen. Det gjelder i videregående skole på lik linje med i høyere utdanning, fordi den første legger grunnlaget for den andre.

Man utvikler ikke kompetansekoder uten samtidig å sørge for at våre elever og studenter læres opp på relevant og fremtidsrettet utstyr.

Vi har forståelse for at Trøndelag Fylkeskommune må hensynta en stram økonomi, men mener at man må finne andre innsparingsområder enn det som er «gullet» vårt – i dag og enda mer i fremtiden. Havet vil være verdens viktigste matkilde, og havbrukssektoren trenger kompetanse innenfor mange fag – men elektro og automasjon er to av de aller viktigste.

En ytterligere forsinkelse i.f.m. ombygging og renovering vil svekke vårt totale utdanningstilbud i øyregionen. Noe som er meget uheldig i Trøndelag fylkes beste næringsregion i.f.t. verdiskaping, befolkningsutvikling og sysselsettingsvekst.

For å forsterke våre synspunkter har vi nedenfor tatt med uttalelser fra to av våre store oppdrettsselskaper her i øyregionen, Salmar og Lerøy Midt:

UTTALELSE FRA SALMAR

Vil med dette spille inn flg fra Salmar ifht manglende fremdrift for utbygging/renovering av Guri Kunna VGS, skolested Hitra:

Salmar er gjort kjent med, gjennom et enstemmig vedtak i Skoleutvalget for Guri Kunna VGS, at planlagt og lovet utbygging/renovering av skolested Hitra ikke følger tidsplan og mangler fortsatt endelig vedtak og bevilgning. Salmar som er øyregionens største arbeidsgiver med over 1000 lokalt ansatte ser med sterk bekymring på dette. For å kunne fortsette regionens vekst innen havbruk, fangst og bred maritim aktivitet er vi avhengig av en sterk og kompetent VGS med flere linjer og yrkesvalg. Og de linjene det her er snakk om, altså el/automasjon og helsefag vil begge være avgjørende i så måte. El/automasjon er mer og mer etterspurt både innen laksenæringen både på sjø og land, men også hos et bredt utvalg av underleverandører. Mer er mer utstyr og komponenter krever spesialister med el/automasjon i bunn. Denne utdanninga og denne linja MÅ styrkes i årene som kommer. Den andre linja helsefag er noe vi alle trenger og med en stadig økende befolkning som lever lenger og lenger trenger vi flere varme og kompetente hender fremover. Det er ikke bare å hente slik arbeidskraft rundt omkring i verden basert på kort-tidsinnleie, vi MÅ satse også lokalt.

Salmar vil herved be Fylkeskommunen på det sterkeste om å holde sine lovnader og bevilge de pengene som trengs for å komme i gang med den planlagte utbygginga av Guri Kunna VGS, skolested Hitra.

Mvh Frode Arntsen

Konserndirektør Salg/Industri

UTTALELSE FRA LERØY

Lerøy Midt AS stiller seg 100% bak innspillet til Skoleutvalget ved Guri Kunna!

Det er særdeles viktig at opplæring og rekruttering til de fagene som her er nevnt blir tatt godt vare på og lagt godt til rette for.

Havbruksnæringen i vårt distrikt med hovedvekt på de store laksefabrikkene (slakt/foredling) er kanskje den største klyngen (Hitra/Frøya) på verdensbasis i vår næring.

Gode medarbeidere innen elektro og automasjon er avgjørende for at fabrikkene skal fungere og fortsatt utvikle næringen i positiv retning.

Til det trenger vi gode utdanningsinstitusjoner slike som vi har på Guri Kunna!

Lerøy Midt AS

Sven Amund Fjeldvær, Prosjektleder

Det ble naturlig nok mye snakk om elektro og automasjon her fordi dette er knyttet til havbruk - vår største næring. Men vi vil understreke at vi også er opptatt av at studieprogrammet helse og oppvekstfag skal få arealer og utstyr som setter elevene i stand til å utøve sine yrker på en god måte ut ifra et stadig økende behov for flere ansatte og oppdaterte kunnskaper også innenfor denne sektoren. Søknaden til helsefagprogrammet er bekymringsfull lav, og vi mener en av årsakene til dette er dårlige fasiliteter.

Vi avslutter på samme måte som skoleutvalget gjør i sin uttalelse:

Vi krever kort og godt at det nå blir fortgang i den lenge bebudede renovering og utbygging. Og det forventes en fortgang som innebærer oppstart så tidlig som mulig neste år, i 2023.

Randi Storsve Lundquist, daglig leder Hitra Næringsforening

Torill Pettersen, daglig leder Frøya Næringsforum