Muligheter for alle – Høyre prioriterer barn, unge og eldre i budsjettet!

Da er det budsjett-tid igjen, og felleskapets penger skal fordeles i vårt lille hjørne av verden. Kommunal budsjettering handler om beintøffe prioriteringer. Det er mange gode tiltak som bør gjennomføres, men det er dessverre slik at pengene ikke strekker til alt. Heldigvis er fortsatt Frøya kommune i en situasjon hvor de må prioritere hvilke tiltak man øker driften med, i stedet for hvor man må spare inn på driften.

Rådmannen foreslår å yte driftstilskudd til Frøya Storhall på 500.000 kr for 2017. Rådmannen ønsker at disse midlene blir prioritert brukt til å ha et tilbud til de i samfunnet som trenger det mest f.eks. barn, unge og funksjonshemmede. Vi ser ikke at det i verbal del fra virksomhetene er signalisert et behov fra hverken tjenesten for funksjonshemmede, oppvekst eller familie/helse/rehab om et slikt tiltak. I brevs form, og som kronikk, i forbindelse med endelig behandling av saken vedrørende Helhetlig Idrettspark, stilte vi i Høyre en del spørsmål rundt prosjektet med 11`er fotballhall. Ordfører Berit Flåmo avfeide det som «særs pessimistisk» at det skulle medføre noen som helst kostnader for kommunen (froya.no 17.11.15), blant annet i forhold til konsekvenser for kommunalt driftsbudsjett. Rådmannen støttet dette synet. Nå foreslås det fra rådmannen et driftstilskudd på 500.000 kr, allerede før fotballhallen er tatt i bruk. Høyre ønsker ikke å prioritere dette driftstiltaket i budsjett og handlingsplan de neste 4 årene, på bekostning av andre driftsoppgaver.

Flere meninger finner du på lokalavisas meninger-seksjon www.hitra-frøya.no/meninger

Et driftstiltak som Høyre derimot støtter helt og fullt er fri anleggsleie for barn og unge. Ønsker man å være en kommune som satser på barn og unge, og ikke minst en befolkning som har lagt et godt grunnlag for god folkehelse allerede i sine barneår, er gratis anleggsleie for lag og organisasjoner de beste og mest effektive sponsoravtalen en kommune kan inngå! Kostnaden her er anslått til 500.000 kr. Her vil man ikke bare sørge for inntekt til storhallen, men også til Frøya idrettspark og flerbrukshallen. Tiltaket er en anerkjennelse av alle de frivillige som hver uke, året gjennom bidrar til å aktivisere barna våre. Det gir lag og organisasjoner handlingsrom til å fokusere på gjennomføring av aktiviteter, heller enn å måtte fokusere på å finansiere de. Det gir lagene mulighet til å senke aktivitetsavgifter, slik at enda flere gis muligheten til å delta. Høyre vil at kommunen sørger for muligheter for alle!

Nå er det videre slik, i rådmannens forslag til budsjettet, at ingen av de ønskede driftstiltakene innen Pleie- og omsorg er prioritert i rådmannens forslag til budsjett. Rådmannen har ikke funnet rom til å prioritere 50 000 kr til demensteam, ei heller 100 000 kr til aktiviteter for Livsglede for eldre. Kommunestyret vedtok enstemmig i høst at kommunen skal være en Demensvennlig kommune. Ordfører signerte avtalen så sent som i september dette år. Høyre håper at dette ikke er bare fine ord og et skuebrød av de sjeldne. Dette gjelder også «Livsglede for eldre» – er det noe vi smykker oss med og trykker gladelig «liker» på Facebook, eller er vi villige til å ta sertifiseringen på alvor og gi de rammevilkår til å utføre den gode jobben enda bedre?

Høyre ønsker å prioritere Livsglede for eldre og demensteam i budsjettet for 2017. Nå vil det vise seg om alle politikerne er villige til å prioritere?

Noe på hjertet? Send en epost til post@hitra-froya.no

Frøya Høyre har vært positive til prosjektet Helhetlig Idrettspark, inklusive fotballhall. Vi har derimot uttrykt bekymring for de økonomiske konsekvenser, sett opp mot kommunale kjerneoppgaver. Allerede nå, før fotballhallen er ferdigstilt, ser vi negative økonomiske konsekvenser for kommunens driftsbudsjett. Prioriterte tiltak innenfor virksomhetsområdene pleie og omsorg, og familie og helse blir nedprioritert til fordel for Frøyas nye storstue.

Vårt standpunkt inn i budsjettforhandlingene er at det er kommunale kjerneoppgaver som skal prioriteres først, til fordel for hele befolkningen på Frøya!

For Frøya Høyre

Martin Nilsen

Remy Strømskag

Kristin Strømskag

Espen Håvard Hauan