8 grunner til at naturfagrommet ved Fillan skole ikke holder mål

1. Alt for lite plass til dagens klassestørrelser. Det blir ofte for mange elever på hver labgruppe, noe som fører til at en eller to tar kommandoen på hver gruppe, og at resten blir passive og ser på.

2. Det er kun en arbeidsstasjon med avtrekk. Det er Iæreplanmål der mange av elevforsøkene som skal gjennomføres krever bruk av avtrekk for gasser fra kjemikaliene. Moderne naturfagsaler har et avtrekk på hver arbeidsstasjon.

3. Layouten til naturfagrommet fremmer ikke faglig samarbeid. Det er langbord som er festet i gulvet. Naturfagsenteret anbefaler arbeidsstasjoner med få elever på hver stasjon, slik at alle får delta aktivt. Med klassestørrelser opp mot 30 elever sier det seg selv at dette krever mye større areal med tilstrekkelig avstand mellom hver pult til at lærer kan bevege seg mellom stasjonene. Hver stasjon bør ha låsbare hjul slik at de kan flyttes på ut i fra behov for den enkelte timen.

Et annet viktig poeng med plasseringene av langbordene er at det ofte fører til at elevene setter seg på begge sidene av bordet til sin gruppe for å komme nært nok. På grunn av den lille avstanden mellom stasjonene blir det da veldig trangt mellom hver gruppe. Dette er et faremoment i forhold til at elevene skumpler borti hverandre. Dette er i seg selv en stor risikofaktor på et naturfagrom der elevene kan sitte med skalpeller og kjemikalier.

4. Naturfagrommet mangler lovpålagt nød-dusj i direkte tilknytning til rommet.

5. Naturfagrommet mangler et funksjonelt forberedelsesrom med kjemikalieskap, avtrekk, vask og spesialvaskemaskin for å vaske utstyr som er brukt.

6. Naturfagrommet har svært lite ergonomiske sitteplasser. Elevene får vondt i ryggen etter en dobbeltime.

7. Mangler sikker lagringsplass til modeller og annet læringsmateriell på grunn av at flere av de gamle skapene som står der nå ikke kan låses.

8. Mye utdatert utstyr og mangel på utstyr.

Naturfagsalen skal være et rom der elevene får utforske naturfaglige fenomener gjennom å gjøre egne erfaringer. Til dette trengs det større plass og bedre layout slik at man kan ha gruppestørrelser som gjør at alle får deltatt aktivt.

Alle disse punktene poengterer mangler ved dagens naturfagsal som enten hemmer elevenes læring og deltakelse, eller lærernes mulighet til å utøve faget på en god måte.

Aleksander Ormset

Astrid Johanne Børø

Guro Afseth

Linda Johnsen

Foto: Innsendt
Foto: Innsendt