Partiet Rødt sine trønderske gruppeledere hevder i et leserinnlegg at TrønderEnergi sine planer om å etablere et nytt selskap med 50% privat eierskap er en avdemokratisering av energisektoren. Dette kan tyde på at Rødt har misforstått prosessen. Den viktigste oppklaringen til dette er at denne beslutningen skal tas av eierne i TrønderEnergi, etter politisk behandling i de nitten eierkommunene og KLP. Representanter for kommunene vil deretter møte i selskapets generalforsamling i juni med et mandat fra kommunene i tråd med kommuneloven og regelverket i den enkelte kommune. Det betyr i korthet at det enkelte kommunestyre i eierkommunene bestemmer hvordan kommunens representant skal stemme over saken i generalforsamlingen. Slik er den demokratiske behandlingen i denne saken, som i alle saker der kommunens interesser og stemme må ivaretas i endelig stemmegivning med flere eierkommuner involvert.

Forutsetningen for den aktuelle selskapsendring som selskapets styre foreslår, og som selvsagt eierkommunene må etterleve, det er at den ivaretar lovkravene i energiloven. Det er politisk enighet i Norge om at vannkrafta skal være underlagt offentlig styring og kontroll, og den foreslåtte endringen sikrer trønderske eierkommuner kontroll over både vannkrafta og eierposten i nettselskapet Tensio. Det nye selskapet – som skal eies 50% av dagens eiere i TrønderEnergi – skal investere i områder som etter loven kan ha privat eierskap.

Begrunnelsen eierne har fått i den orienteringen som ble gitt i forbindelse med offentliggjøringen – er at den nye konsernstrukturen muliggjør nye investeringer i fornybar energiproduksjon, elektrifisering og energieffektivisering. Det handler altså om noe som mange mener det er og blir stort behov for, i en svært omskiftelig verden med store utfordringer knyttet til mange overskrifter med ordet krise i seg. Spørsmålet blir da: Hvem kan og skal bidra til å gjøre noe med de aktuelle og nokså akutte problemene vi står ovenfor?

Det at TrønderEnergi sitt styre - med de ansattevalgte styrerepresentantene sin stemme - anbefaler eierne å ta stilling til en modell som sikrer selskapets videre utvikling er positivt. Ikke minst når det også dreier som om å bidra til å utgjøre en forskjell for klima og det såkalte grønne skiftet. Mange av oss vil kanskje mene at det er bedre enn å sitte å vente på alle andre? Det er jo forøvrig styrets rolle og ansvar å gi eierne anbefalinger om hva de mener er bra for selskapet og dets eiere – så er det opp til eierskapet å ta stilling til forslaget fra styret.

Vi som eiere bør være glad vi har et selskap som ønsker å bidra til en utvikling i en fornybar retning – så får de folkevalgte etter grundig debatt i sine kommunestyrer ta stilling til om vi mener dette er en løsning vi ønsker å si ja eller nei til på den kommende generalforsamlingen i slutten av juni.

Jeg respekterer at vi kan ha ulike vurderinger og vektlegging, også i denne saken. Jeg vil også respektere at vi kan konkludere ulikt om virkemidlene, selv om vi kan være enige om målet. Men la oss nå ta debatten i kommunestyrene når den aktuelle saken kommer til behandling i nær framtid. Jeg håper for øvrig at vårt kommunestyre vil få et nærmere innblikk i saken ved første mulige anledning, gjennom en orientering gitt av TrønderEnergi i vårt kommunestyre.

Ordfører Ole L Haugen