Trøndelag har mye av det som skal til for å skape større verdier og flere gode arbeidsplasser. I Sør-Trøndelag er arbeidsledigheten på om lag samme, lave nivå som for et år siden. Også her i fylket finnes mennesker som har fått den tunge beskjeden om oppsigelse og nedleggelse av arbeidsplasser. Men alt i alt øker ikke arbeidsledigheten i vårt område. Ekstra gledelig er det at i NAV sin bedriftsundersøkelse for 2016, sier 23 % av virksomhetene i Trøndelag at de forventer en økning i antall sysselsatte. Det er særlig innen for bygg- og anlegg og trevareindustri som har høyest forventinger. I Orkdalsregionen svarer 28 av 29 spurte bedriftsledere at de tror på en økning i antall ansatte for 2016.

Høyre har alltid stått for en ansvarlig økonomisk politikk som sikrer norske bedrifters konkurranseevne, og dermed norske arbeidsplasser. Her i Sør-Trøndelag ser vi det gjennom at flere får arbeid, bedrifter vokser, det investeres og produseres.

Lav kronekurs øker bedriftenes evne til å selge varer internasjonalt, eksempelvis for industribedrifter i Orkdalsregionen eller lakseoppdretterne på kysten. Lav rente bidrar til vekst i privat forbruk og investeringer, noe som også kommer bedrifter i Sør-Trøndelag til gode. Regjeringens satsing på bl.a. samferdsel gir aktivitet og sysselsetting.

Ap vil øke skattene for norske arbeidsplasser med 10 milliarder og redusere en pengebruk som virker. Det er det siste næringslivet trenger. Økte skatter gir ikke flere jobber i privat næringsliv, snarere tvert i mot. Økte skatter gir dårligere konkurransevilkår, og kan bidra til at den de positive trendene vi ser mange steder snur.

Ledigheten bekjempes langs to spor: På kort sikt med tiltak som ikke gir varig økte utgifter for staten. For eksempel økte investeringer i veier og annen infrastruktur. Det skaper aktivitet og arbeidsplasser. Men vi trenger mer enn kortsiktige tiltak. Den langsiktige ledigheten bekjempes best gjennom at næringslivet lettere kan skape nye, trygge arbeidsplasser. Det betyr massiv satsing på forskning, innovasjon og vekstfremmende skattelettelser – i tillegg til fortsatt økt satsing på samferdsel.

Slik kan næringslivet skape nye, trygge jobber som folk skal gå til, og som kan gi inntekter til landet i fremtiden. Revidert nasjonalbudsjett styrker omstillingsevnen i økonomien, og legger til rette for nye arbeidsplasser i privat konkurranseutsatt næringsliv. Bare slik trygger vi velferden på lengre sikt.

Frank Jenssen og Torhild Aarbergsbotten, Høyres stortingsrepresentanter for Sør-Trøndelag