Hitra kommune er en ambisiøs kommune med målsetninger om befolkningsvekst og økning av antall arbeidsplasser.

Nøkkelen til fremtiden er barn og unge. Det er de som skal finne gode løsninger på vår globale utfordring med å sikre en bærekraftig livsstil, sørge for tilstrekkelig mat til en økende befolkning og ta vare på en økende andel eldre.

Skolene og barnehagene har fått nytt læreplanverk som skal gjøre barn og unge i stand til å møte fremtidens utfordringer vi ikke kjenner. Fillan skole var bygd for en annen verden enn det våre barn og unge vil møte. Fremtidens skole trenger helt andre rammefaktorer for å gjøre vår barn til gode samfunnsaktører.

Utdanningsforbundet i Hitra kommune representerer nesten alle lærere og rådgivere i oppvekstsektoren. Vi har et felles mål sammen med andre fagforeninger, politikerne og kommuneadministrasjonen om å utvikle gode tjenester til Hitras innbyggere i dag og i fremtiden. Alt i en kommune henger sammen og vi har en felles økonomisk pott som skal fordeles på en ansvarlig måte slik at alle får gode og tilfredsstillende tjenester. Dette er politikernes hodepine, hvem skal vi prioritere i denne perioden? Utdanningsforbundet er klar på at hvis vi skal klare å møte fremtidens krav til kompetanse i privat og offentlig sektor, så er vi nødt til å satse på de unge.

En ny skole vil imøtekomme krav til ny pedagogikk med vekt på praktisk og utforskende arbeid. Den vil gi elever og lærere rom til å jobbe individuelt, i små og store grupper. Gjennom kommunens plan «Ta hele kommunen i bruk» er det etablert et tett samarbeid med næringsliv, kulturaktører, Hitra leirskole, NTNU og Mausund feltstasjon. Dette gir skolen unike muligheter til å drive med praktisk feltarbeid som kan videreføres på skolen hvor elevene får sette sine erfaringer inn i et større perspektiv hvor klima og miljø, sosiale forhold og økonomi blir meningsfull kunnskap.

Et godt læringsmiljø består av blant annet store nok elevgrupper og deres familier, kvalifiserte lærere, tverrfaglige faggrupper og gode rammefaktorer som undervisningsbygg, god administrativ og politisk ledelse.

Hitra har en sentralisert eldreomsorg og desentralisert skolestruktur. Ved å vurdere skolestrukturen med tanke på læringsmiljøet med store nok elevgrupper og rekruttering av kvalifiserte lærere, kan vi oppnå en vinn-vinn situasjon ved å slå sammen noen skoler for å oppnå bedre læringsmiljø, frigjøre lokaler til barnehage og sikre midler til å finansiere låneopptak.

Politikerne og kommuneadministrasjonen har gjennom «Mulighetsstudiet» vist flotte bilder av fremtidens skole. Et nytt skolebygg på dagens skoletomt vil innfri krav til fremtidens pedagogikk. I tillegg vil skolen bli et «signalbygg» og et aktivitetshus for hele befolkningen i kommunen. La ikke denne muligheten gå fra oss!

For Utdanningsforbundet Hitra

Oddbjørn M Larsen, lokallagsleder

Geir T Mosand, hovedtillitsvalgt