Fylkespolitikerne må vektlegge havnæringene i Trøndelag, bomiljøet i Knarrlagsundet og klimaet

Utviklingen de siste 30 årene i havnæringene og trafikkbilde viser klart at tverrforbindelsen i Vest er løsningen – det har også Hitra kommune konkludert tilbake til 2013. Vesentlig mindre klimautslipp enn for Øst, og en langt bedre tilrettelegging for de framtidige nye marine næringer enn det Øst vil gi, er også en viktig premiss for det grønne skifte. Fylkesrådmannen mener at prisen blir for høy og tiden for knapp for Vest. Det mener mange ikke er riktig.

Kostnader: Forutsetningene bak prisene til fylkesadministrasjonen gjøres dessverre ikke tilgjengelige. Med den virkningen faktorene under har på prisen kan faktisk Vest bli både billigst og best:

  • Vest: «landbrua» erstattes med fylling (er et forslag fra konsulenten). Favør Vest

  • Grunnerverv: settes likt i Vest og i Øst noe som er logisk. Favør Vest

  • Øst: brukar må flyttes etter krav fra Kystverket (allerede avklart). Disfavør Øst.

  • Øst: Samvirkebrua består av mye stål og er følsom for stålprisene. Disfavør Øst

Stålprisen har det siste halvåret økt med mer enn 50 % ifølge Norsk Stål! Betydelige økte stålkostnader medfører stor usikkerhet i prisingen av brua i Øst – en samvirkebru av stål og betong.

Forskjellene mellom alternativene er med bakgrunn i de tre første punktene over krympet fra +45 mill kr (opprinnelig saksframlegg) til +17 mill kr. De økte stålkostnader er ikke inkludert i samvirkebrua i Øst. Bare en økning på 13,5% for selve samvirkebrua medfører at alternativene blir helt like i pris. Med dagens stålpriser kan derfor Øst bli dyrest.

Tid: Det er også feil at en ikke har tid til å gjennomføre Vest-alternativet. En konsulentrapport om levetid til gammelbrua viser at en har tid (Aas Jacobsen, høsten 2021) der det tas utgangspunkt i at en levetid til 2028 holder. Ifølge fylkets vedtatte økonomiplan skal en uansett ikke starte bygging av brua før i slutten av 2024.

Hovedargumentene for Øst er derfor ikke holdbare verken m.h.t pris eller gjennomføringstid.

Samfunnsnytten: +237 mill kr i favør Vest er betydelig, og i sammenlignbare prosjekter gis dette normalt avgjørende vekt. Her er Ulvan industri område, trafikksikkerheten, klimautslipp, framkommeligheten, bedre beredskap -og transportsikkerhet spesielt viktige faktorer.

Norges Hovedorganisasjon (NHO) og tidligere fiskerisjef og regiondirektør har framhevet i egne innlegg viktigheten av Ulvan industriområde (120 mål) med sin unike beliggenhet og havn ut mot Frohavet. Dette er forsterket gjennom en Sintefrapport (2022).  Alle anbefaler Vest for å videreutvikle det store potensialet til havnæringene. Det støttes også av sentrale næringsaktører på Hitra og Frøya.

Vi forventer at fylkespolitikerne ved valget mellom Vest eller Øst tar til etterretning den betydelige usikkerheten i kostnadsbildet for Øst. I Vest er grunnforholdene og brutypen enklere (FFB bru) og kan gjennomføres med lavere risiko for kostnadsoverskridelser.

Frode S. Berge