Endelig ref fra årsmøtet 2021, ekstraordinært årsmøte.

FrøyaKFUM Sjøkorps og  Frøya KFUK-KFUM med Frøya Triangelfond holdt ekstraordinært årsmøte i Vemundvik utenfor Namsos den 11.11.2021. Dette årsmøtet ble det medlemsmøte som satte sluttstrek for den avviklingsprosess som forrige årsmøte hadde vedtatt.

Etter fusjoner i flere trinn, var nå virksomheten omregistrert under navnet Nidaros Triangel Senior Støtteforening.  Opprinnelig var det flere enheter  innen KFUK-KFUM  på Frøya, som ble lagt ned og slått  sammen  i et  sameie  da gründeren  og primus motor for  virksomheten på Frøya etter 1962, følte seg så motarbeidet at han flyttet til Trondheim. Fra da av ble det geografiske område utvidet til å gjelde hele Nidaros Bispedømme, mens det før kun omfattet Frøyas som geografisk område.

Før utflytting skjedde, hadde store beløp blitt tilført Triangelfondet.  Gründeren hadde sørget for at alle virksomheter, inkludert hans  egen næringsdrift, Frøya Kytcamp ANS , ble tilført fondet. Slik kom fondets egenkapital  på det tidspunktet opp i hele 55 millioner. Dessverre ble dette beløpet kraftig redusert grunnet angrep fra instanser og myndighetspersoner som gjorde sine innhugg etter legaliserte bestemmelser og egeninteresse.

Store beløp har likevel kunnet bli bevilget til  aktiviteter  på Frøya innen kultur og allmenne infrastrukturtiltak. Nevnes kan  Sistranda Mannskor, Sørburøy skolekorps og arrangement for eldre. Største beløp gikk til en teknisk-økonomisk utredning av veiforbindelsen Sula-Mausund, en kostnad som kommunen refunderte 50% av. Den andre halvparten, kr.150.000 ble gitt som gave til Sør-Trøndelag fylkeskommune. Til kirkelige formål ble det gitt støtte til rekonstruksjon av den gamle katolske altertavla i Sula kapell. Den er  nå igjen  er på plass der ute . En bevilgning på kr.1 million til ny  stavkirke på Sula, ble annullert da et flertall av sulværingene ikke  gikk inn for prosjektet. Et par ungdommer har fått stipend til utdanning.

De kr.1  million til stavkirka,  har blitt gjenstående som udisponert restverdi. Det ekstraordinære årsmøtet, som ble det formelle avviklingsmøte, vedtok at gjenværende restverdi ble tildelt Byneset Triangel Sjøkorps  på betingelse at 1 million fra dem skulle støtte  kulturelle tiltak på Byneset med primært siktemål  å gjenreise båtbyggertradisjonene og spesielt kaia på Byberget,  Kaia der var  viktigste  anløp på Byneset for dampskipstrafikken.

  Dampskipet Orka gikk i fast rute mellom Orkanger og Trondheim og bant  bygdene Geitastranda, Orkanger, Børsa, Buvika  og Byneset sammen med Trondheim, norskekysten og verden forøvrig.  Bybergkaia og dampskipet  Orkla  ble  første etappe for en stort antall Bynesinger som emigrerte til Amerika. Den siste millionen gikk altså til Byneset Triangel Sjøkorps etter at Namsos KFUK-KFUM og Trøndelag krets frasa seg tilbudet med bistand til å danne  eiendomsselskap for Namsos og Namdalen.

Byneset Historielag har løst mange store oppgaver. Skal en gjenreising slik det i vedtaket er antydet  gjennomføres fullt ut , vil  det vil koste et tosifret antall millioner og kommunens kulturetat må da  komme sterkt inn i bildet. Uten det må prosjektet reduseres.  Avviklingsstyret har arbeidet med avviklingen over et par år i samsvar med de prinsipper som var lagt til grunn for avviklingsprosessen. Av fondets midler er tidligere  tildelt kr.250.000 hver til: Nidaros Bispedømmeråd, Trondheim Bymisjon. Frelsesarmeen i  Trondheim  og Søndagsskoleforbundet på landsplan. Årsmøtet sa seg godt fornøyd med en gjennomført avviklingsprosess . Midlene er nå lagt i hendene på institusjoner med formål som viderefører  Fondets grunnleggende ideer.

Referent Hans Chr. Hagen