Viktig markering!

Vi deltok i fakkeltog mandag denne uka. Flott å se at så mange er engasjert i saken.

Takk til Barbro som tok initiativet til dette!

Frøya Arbeiderparti er sterkt imot grunnrentebeskatningen slik den er fremlagt og forslått innført.

Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt på havbruk fra og med 2023. Forslaget innebærer at bare de store aktørene betaler grunnrenteskatt. Den effektive skattesatsen er foreslått satt til 40 %. Regjeringen foreslår et bunnfradrag. Halvparten av skatteinntektene fra grunnrenteskatt på havbruk skal gå til kommunesektoren.

Vi er enige i at havbruksnæringen kan og bør beskattes mere. Men er grunnrente riktig? Om ja – er grunnavdraget på riktig nivå? Er en grunnrente på 40% riktig nivå? Vi tror ikke det. Forslaget er ute på høring og vi vil se på forslaget og komme med en uttalelse.

Frøya Arbeiderparti er bekymret for at skatten, slik den er foreslått, får en negativ innvirkning på utviklingen i kystkommuner.

Vil det påvirke arbeidsplasser i distriktene? Vil det være konkurransevridende i favør oppdrett i andre land? Oppdrett – «den nye oljen» - når vi de nasjonale mål som er satt? Må vi revurdere våre nasjonale ambisjoner? Taper vi arbeidsplasser i Norge til fordel for oppdrett på land - og i andre land? Hvordan påvirkes planlagte fremtidige investeringer? Vi registrerer at flere legger sine fremtidsplaner på is. Det er så mange spørsmål som ikke kan besvares, så en grundig konsekvensutredning må gjennomføres.

Hvordan påvirker dette underleverandører til oppdrettsnæringen? Vi hører at flere er urolige. Næringen kjøper tjenester fra lokale leverandører og fremtidige investeringer bidrar til at underleverandører fra mange bransjer utvikler sine virksomheter. Det er etablert flere nettverk av underleverandører langs kysten  - flere kluster – som også tilfører næringen ny kompetanse og innovasjon og bidrar til det grønne skiftet og til mere bærekraftig produksjon. Stopp i videreutvikling og ekspansjon påvirker selvsagt også dette. Hver ny arbeidsplass i havbruksnæringen genererer 2-3 nye arbeidsplasser i andre næringer lokalt.

Innføringen av grunnrentebeskatning skal gi staten nye inntekter. Har man sett på de negative konsekvensene av dette? Inntekter til Staten gjennom neste auksjon på ny produksjonskapasitet, noe som skal skje i disse dager. Oppnår Staten minstepris eller samme priser som ved forrige auksjon? Vi tror ikke det. Vi er også overbevist om at dette påvirker verdien på selskapene, noe som gir lavere inntekter fra formueskatt.

Regjeringen satte ned et skatteutvalg i 2021 som skal ledes av Ragnar Torvik. Utvalget skal bl.a utrede hvordan skatt på inntekt skal innrettes. Vi synes det er rart at man ikke ser helheten i skattepolitikken og venter på Torvikutvalgets utredning.

Fakkeltoget, som samlet mange, viser at vi frøyværinger vet hvor vi står, vet hvor viktig havbruksnæringa er for oss. Gode appeller, viktige budskap. Vi utfordrer andre kystsamfunn, som ser havbruksnæringens betydelse for utvikling av små lokalsamfunn i distriktet, til å gjøre lignende markeringer som på Frøya!

Styret i Frøya AP