Har våre politikere ambisjoner for hitrabarnehagene?

Det har i det siste vært fokus på barnehagene i Hitra i forbindelse med bemanning og stengte avdelinger. Og barnehager både i Hitra kommune og resten av landet står i en utfordrende situasjon med tanke på innholdet og kvaliteten barna møter hver dag.

Kunnskapsdepartementet har nettopp gitt ut en ny Nasjonal barnehagestrategi mot 2030. Den heter Barnehagen for en ny tid. I denne står det at «viktigste regjeringen skal gjøre for å heve kvaliteten i barnehagene, er å prioritere at barnehagene har nok ansatte med god og relevant kompetanse.  Frem mot 2030 er regjeringens mål å heve kompetansen i barnehagen ytterligere. Regjeringen vil jobbe for at barnehagelærerne utgjør minst 60 prosent av de ansatte, og at flere av barnehagelærerne i barnehagen skal ha mastergrad. Mastergrad er viktig for å styrke faglig og analytisk-metodisk kompetanse som kreves for å vurdere og videreutvikle barnehagens praksis. Barne- og ungdomsarbeiderne har en viktig rolle når det gjelder å bidra til å tilrettelegge og gjennomføre det pedagogiske tilbudet for barna. Regjeringen har mål om at alle barnehager skal ha minst 25 prosent fagarbeidere.»

I dag har barnehagene på Hitra 43,1 % andel barnehagelærere (Kommunebarometeret 2022), og som andre barnehager i Norge er det utfordrende å få kvalifiserte søkere til stillinger som lyses ut.

  • Utdanningsforbundet på Hitra lurer på hvilke ambisjoner de politiske partiene har på vegne av barnehagene? Hvordan skal vi nå de nasjonale målene fram mot 2030?

Det står også at «Det er barnehageeiers ansvar å sørge for at bemanningen er tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Det innebærer at eier må sørge for at det er nok ansatte på jobb til at tilbudet til barna er i tråd med rammeplanen. Dette kravet i barnehageloven gjelder uavhengig av bemanningsnormen og skal være oppfylt i hele åpningstiden, også ved sykdom og annet fravær. Bemanningen må vurderes ut fra barnegruppens størrelse og barnas behov. Barnehageeier må også vurdere hvor lange åpningstider barnehagene skal ha, sett i forhold til antall ansatte.»

  • Hvordan vil de politiske partiene oppfylle målet med at grunnbemanningen skal oppfylles hele barnehagedagen? Og også ved sykdom og annet fravær?

Det er utfordrende å diskutere bemanning i barnehagene. 7,5 timers arbeidsdager med pauser, møter osv. skal dekke 9 timer og 15 minutters barnehagedag. Det var dette som ble det store problemet i tiden med Korona og kohorter. Da ble det veldig tydelig at bemanningsnormen på 1 voksen pr. 3 barn under tre år og 6 barn over tre år bare er oppfylt 2-3 timer i løpet av dagen.

Fra politisk hold er Hitra opptatt av å være en attraktiv kommune for næringsliv og tilflyttere. Men attraktivitet er mer enn tilbud om barnehageplass til alle når de måtte søke, og åpne barnehager hele året.

Attraktivitet er også kvalitet på tilbudet barna møter hver dag, og kompetanse og kunnskap de møter hos de ansatte. Tidlig innsats starter med gode barnehager med stabilt og kvalifisert personal, og god tilgang på vikarer ved fravær og sykdom. Ansatte er den viktigste ressursen barnehagen har for å skape god kvalitet.

  • ·       Hva tenker de politiske partiene om hva som er god kvalitet i barnehagen?

  • ·       Med de utfordringene vi ser at Hitrabarnehagene har med å rekruttere og beholde kvalifisert personale, hva slags tiltak vil politikerne iverksette for å bedre bemanningssituasjonen i barnehagen?

Dersom man ønsker å være en attraktiv kommune bør man også tenker på at Hitra kommune som arbeidsgiver skal være attraktiv for de som er utdannet som barnehagelærere. Slik at vi får kvalifiserte søkere til de stillingene vi lyser ut. Dette påvirker direkte kvaliteten på tilbudet til barna og foreldrene.

  • ·       Opplever de politiske representantene at de har et ansvar og en rolle for å bedre status og arbeidsforholdene for ansatte i barnehagen?

  • ·       Og er de villige til å ta ansvar for å gi bedre rammer for kvaliteten og innholdet de ansatte skal gi barna i barnehagehverdagen?

Utdanningsforbundet Hitra ser nødvendigheten av å snakke barnas sak for å heve blikket mot kvaliteten på det tilbudet barna møter.

Dersom politikerne ønsker stemmer fra ansatte i utdanningssektoren på Hitra i det kommende valget, er det viktig at de gir noen tydelige svar på hvilke ambisjoner de har for barnehagene på Hitra.

Hilsen Utdanningsforbundet Hitra

Lokallagsleder Oddbjørn Larsen