Vedr innføring av bompengebetaling for null-utslippsbiler.

Ser i Hitra-Frøya avisa tirsdag 29.03.22 at kommunedirektøren anbefaler at det innføres bompengeinnkreving for null-utslippsbiler i takstgruppe 1 med 50 % rabatt på Laksevegen, Fv-714.

Dette begrunnes med at 50 % bompengeinnkreving «vil ta hensyn til de reelle kostnadene til infrastruktur tilknyttet biltransport». Sagt med andre ord: Nå forventes det at også nullutslippsbiler skal begynne å betale noe for den flotte vegutbyggingen vi har utover til kysten her. Videre heter det at dette samtidig vil ivareta fordelen ved å velge et klimavennlig alternativ. «Fordelen» fremstilles i entall. I realiteten er «fordelene» i flertall.

Hvilke fordeler er det snakk om? Vil bemerke at disse begynte å tre i kraft tidlig på 2000-tallet. Kan nevne noen av de viktigste:

  • · Engangsavgiften. Elbiler har ingen engangsavgift. Engangsavgiften betales ved førstegangsregistrering av et motorkjøretøy – beregnes ut fra avgiftsgruppe, egenvekt, slagvolum osv. Vet ikke hvor stor denne er på de ulike bilene.

  • · Momsfritak. 25 % moms betales på det meste, men ikke på elbiler. Et eks. En Nissan Leaf kostet for et par år siden kr 275.900. Med moms ville den ha kostet kr 344.875.

  • · Årsavgiften. En betaler årsavgift nå. Denne var for et par år siden kr 455 pr år. Ikkenull-utslippsbilen betaler kr 2820. Nå kreves denne avgiften inn via forsikringen, men man sparer ca kr 2.500. pr år likevel. (er planlagt endret fra 22 – til det samme som ved utslippsbiler)

  • · Firmabilbeskatning. En firmabil som eies eller leases av din arbeidsgiver, skal regnes som lønnsinntekt. En rekke forhold vedr bilens type, alder, kjørelengde osv tillegges vekt her. En null-utslippsbil beskattes imidlertid bare 60% av bilens listepris. Eks en elbil som koster kr 350.000. ny, vil utløse en skatt på kr 27.468. Om bilen ikke er elbil, vil skatten være 43.770. (Foreslått endret opp til 80% av listepris fra 22).

  • · Parkeringsavgift. De fleste byer har fortsatt enten gratis parkering eller redusert parkeringsavgift på kommunale parkeringsplasser.

  • · Bompengefritak. Inntil for et år eller to siden, var det bompengefritak i de fleste bomringer her i landet. Etter hvert har noen begynt å innføre rabattert bompengeinnkreving. Lakseveien har til nå vært bompengefri for null-utslippsbiler.

  • · Fergeavgift. Elbiler betaler maks halv takst på alle fergesamband på riks- og fylkesveger.

  • · Kollektivfelt. Elbilene kan fortsatt kjøre i kollektivfelt.

  • · Lave vedlikeholdskostnader. Det er beregnet at en sparer ca kr 10. 000 -15.000 over 5 år i serviceutgifter på en golf elbil vs en golf dieselbil.

  • · Drivstoffkostnadene. Her ligger etter hvert store fordeler ved elbilen, når en tar i betraktning dagens bensin- og dieselkostnader. Noen energianalytikere mener at vi alt i 2022 vil få se bensin- og dieselpriser opp mot kr 35. pr liter.

Kilde: Elbilforeningen.

Jeg har til hensikt å holde et makronivå-fokus i dette innlegget. Null-utslippsfordelene er bestemt av sentrale myndigheter i et forsøk på å styre vår adferd i en mer klimavennlig retning. Derfor er dette overhode ikke noen kritikk av enkeltindividers valg. Tvert om, med alle disse fordelene, er det jo underlig at ikke flere har skaffet elbil/nullutslippsbil.

Her er det selvfølgelig mange forhold som spiller inn for folk. En viktig grunn er kostnader ved å kjøpe ny bil. Dette mangler jeg tall på, men det er all grunn til å mene at det er en anselig mengde folk som ikke har, og heller neppe kommer til å få råd til å kjøpe elbiler. Dette kan gjelde fx minstepensjonister, enslige med barn, folk med gjennomsnittlige inntekter men også med boliglån, kort sagt «vanlige folk». Så svært mange mennesker er utestengt fra disse flotte ordningene.

De fleste bileiere i Norge kjører fossilbiler. I følge oversikter fra Naf, så er fortsatt 7-8 av 10 biler i Norge en ikke-utslippsfri bil. Kanskje kan man også si heldigvis for det – fordi noen må betale for veiene også nullutslippsbilene kjører på.

Her vil jeg påstå at det ligger en urettferdighet i at det er mange med dårligst råd som må betale for en viktig del av Norges klimasatsing.

Dette kan man rette noe på ved å innføre bompengebetaling på Lakseveien Fv 714 nå. (Og alle andre bomveger).

Håper derfor at alle kommuner tilknyttet denne bompengeordningen går inn for bompengebetaling for null-utslippsbiler nå. Etter min mening er 50 % rabatt for lavt. En burde gå for full bompengebetaling på Fv 714 slik at nedbetalingene gikk raskere. Ovenfor har jeg listet opp de fleste grunnene som fortsatt gjelder for å kjøpe null-utslippsbiler.

Og, det aller beste for oss alle sammen, er at myndighetene våre snarest betaler ned hele restgjelden på Lakseveien. Måtte ordførerne i de aktuelle kommunene lykkes i sine bestrebelser for å få det til.

Vennligst

Hitra Pensjonistparti

Willy Hitterdal