HITRA SENIOR HØYRE ER OPPTATT AV LOKALE HELSE OG OMSORGSTJENESTER

I nylig avholdt Medlemsmøte i Hitra Senior Høyre var hovedtema "Orientering om Helse- og Velferdstjenester".

Anne Strøm som har permisjon fra stillingen som styrer ved Hitra Sykehjem for å fungere som leder for prosjekt om Velferdsteknologi, orienterte og svarte på spørsmål.

Det store "Utfordringsbildet" er: I et 10-årsperspektiv nær en dobling av innbyggere over 80 år, og i tillegg flere yngre brukere med omfattende behov for tjenester.

Samtidig større andel helsetjenester som tidligere ble utført i og av Spesialisttjenesten må nå utføres i og av kommunens helsetjeneste.

Hitra kommune har som mål at Velferdsteknologi skal bli en integrert del av helsetjenestene, og kommunen deltar i Nasjonalt Velferdsteknologi program.

Største utfordringen er nett-dekning rundt i kommunen, da teknologien som oftest er avhengig av oppkobling via internett.

Når kommunen tar i bruk Trygghets- og Mestringsteknologi i større skala i Hjemmetjenesten, er det behov for tjenester fra Responssenter.

Et responssenter tar imot varslinger/alarmer tra teknologien og sikrer oppfølging slik at brukerne får bistand som trengs.

Responssenter som ligger nærmest Hitra og som det kan være aktuelt å inngå avtale med er i kommunene Stjørdal og Kristiansund.

Hva er så på plass og/eller jobbes med i det lokale prosjektet Velferdsteknologi ?

-  Hitra Bofellesskap og Sykehjem: innstallert pasientvarslingsanlegg og trygghetsteknologi

-  TNF - Tjenesten for mennesker med nedsatt funksjonsevne, har tatt i bruk noe trygghets- og mestringsteknologi

-  Deltar inn i byggeprosjekter innen helse og omsorg

-  Planlegger oppstart utprøving av Velferdsteknologi i Hjemmetjenesten i påvente av tilknytning til Responssenter

    Teknologi tatt i bruk for å forebygge ensomhet hos hjemmeboende og bidra til aktivisering av beboere i institusjon

-  Utlån av kommunikasjonsteknologien "KOMP" til hjemmeboende

-  "Motiview" (sykling i kjente omgivelser) ved Hitra Bofellesskap og sykehjem.

Hitra Senior Høyre er godt tilfreds med at såvel Administrasjon/Fagnivå som lokalpolitikere alltid er positiv til å stille opp for å informere, når vi ønsker å bli orientert og oppdatert om  aktuelle saker som dreier seg om viktig service  og tjenester til innbyggerne.

For styret i Hitra Senior Høyre

Egil Hestnes

Styreleder