Frøya kommune deltar i brudd på menneskerettighetene til urbefolkningen på Fosenhalvøya som medeier i Trønder Energi Vekst Holding AS.

Åfjord kommune følger ikke opp med lovlighetskontroll etter Plan- og bygningsloven og viser til OED som viser til at Høyesterett ikke har fortalt dem hva de skal gjøre med vindturbinene etter dommen 11. oktober 2021.

Eivind Mauland skriver i Nordnorsk debatt 24.7.23:

«Vår regjering beskytter overgriper og lar overgrep pågå. Vårt politi anvender makt for å beskytte Fosen Vind DA og Roan Vind DA. Begge dømt av Høyesterett i storkammer.

Selskapene har ikke lovlig tilgang til arealet de anvender til kraftproduksjon. Selskapene krenker samiske bruksrett og menneskerettigheter, sier Høyesterett.

Professor emeritus Inge Lorange Backer ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) uttaler til NRK nylig: – Jeg synes det er problematisk at politiet her beskytter den parten som i utgangspunktet, eller for tiden, ikke har retten på sin side.

Det er denne retten Motvind Norge synliggjør og beskytter. Tidligere leder av Justisdepartementets lovavdeling levner ikke i tvil om at vindkraftselskapene bryter loven, når de velger å fortsette driften på Fosen. Han får følge av flere toppjurister.

Backers uttalelse er rettet mot to politiaksjoner. Politioverbetjent Hallgeir Stjern ved Trøndelag politidistrikt ble anmodet av driftsselskapet Aneo om hjelp. Den private vegen til anlegget var stengt for Aneo. Borgere protesterer mot at selskapet brøt samisk bruksrett, rett til kulturutøvelse, energiloven, plan- og bygningsloven, oreigningsloven og trosset en enstemmig høyesterettsdom!

Politiet fjernet borgerne med makt. Ved maktanvendelse fikk selskapet atkomst til rettigheter de var fradømt av Høyesterett.

Fosen Vind DA og Roan Vind DA har siden 11. oktober 2021 trosset Høyesterett ved å henvise til Olje- og energidepartementet (OED). Etter ett år og 9 måneder har OED fortsatt ikke opphevet eller rettet den ugyldige ekspropriasjonstillatelsen som gav utbyggerselskapet tilgang til arealet. OED har heller ikke rettet konsesjonsvedtaket som gav Fosen Vind DA og Roan Vind DA rett til å produsere vindkraft. OED har heller ikke rettet vedtaket om statlig arealplan som gav selskapene adgang til å disponere arealet til vindindustri.

På toppen av det hele har selskapene ikke omsøkt de tillatelser tiltaket krever for lovlig å kunne iverksettes.

Det regjeringen og OED har gjort er kun å innrømme idømt og pågående menneskerettighetsbrudd. Innrømmelsen måtte presses frem av ungdommer som i februar truet med å stenge ned staten.

"Høyesterettsdommen innebærer ikke at konsesjonene til vindkraftverkene på Storheia og Roan har falt bort uten videre", skriver statssekretær Elisabeth Sæther i OED, i tilsvar til NRK.

Det statlige forvaltningsorganet OED tier om resten av lovbruddene. Selv etter dommen er saken ikke under etterforskning. De strafferettslige konsekvensene er ikke klarlagt. Det kan synes som om OED mener det ikke er begått straffbare handlinger eller forsøker å skjule slike handlinger.

OED har tvert imot iverksatt mekling mellom offer og overgriper. Forvaltningen vil at offer og overgriper skal forhandle frem frivillig løsning. Reindriftsnæringen, som vant i Høyesterett, presses til å forhandle med offentlig eide selskaper som ble dømt for menneskerettighetsbrudd! Staten, som begikk grove forvaltningsfeil uten å ville erkjenne disse, erstatter sitt ansvar med å presse offeret til mekling med overgriper, - mens overgrepet pågår!

1. juni 2023 la Sannhetskommisjonen frem sin knallharde rapport om statens overgrep. Imens lar den samme stat overgrepene pågå!

De to selskapene har kompleks eierstruktur. Staten selv ved Statkraft, en rekke kommuner via Trønder Energi, KLP og Gjensidige er medeiere sammen med Stadtwerke München og konsortiet Nordic Wind Power med utenlandske selskaper som eiere. Offentlige eiere nyter godt av økonomisk avkastning fra ulovlig og menneskerettighetskrenkende virksomhet!

Offentlige eiere driver et uverdig dobbeltspill med enorme negative konsekvenser for befolkning, virksomheter og natur. Det politiske spillet er «Mer av alt- raskere». Innsatsen er høynet med 23 statlige milliarder i første steg mot 30 GW havvind. Rettsstat, økt ulikhet og redusert velstand er prisen for en svarteper politikk som lukter grønn fordervelse.

De to selskapene med bakenforliggende eiere er anmeldt av Motvind Norge. Det samme er politiet for uhjemlet bruk av politimakt. Samtidig har Norges Miljøvernforbund anmeldt de to vertskommunene Åfjord og Ørland for heleri og hvitvasking. Ifølge uttalelser fra ordfører Vibeke Stjern i Åfjord, dreier vindkraftinntektene seg om 60 millioner kroner, - økende med 50 millioner neste år. Grådighet og menneskerettighetsbrudd i skjønn forening!

Det mest overraskende er ikke lenger at OED unnlater å ta ansvar for å rette ulovlig og straffbar krenkelse. Det har pågått for lenge til å være en overraskelse. Det mest alvorlige er en regjering og et Storting som lar OED fortsette med å legge lokk på egne feil og som støtter pågående lovbrudd i full offentlighet. Er det grådighet som trumfer selveste maktfordelingsprinsippet i vårt samfunn?» skriver Mauland.

«Åfjord kommune bad OED om og fikk statlig arealplan. Det Åfjord kommune ikke har gjort er å dispensasjonsbehandle eiendomsendringen. I tillegg utøver kommunen ikke sin kontrollplikt da reindrifta ikke hadde gitt fullmakt eller signert søknaden. Hverken ekspropriasjonstillatelse eller forhåndstiltredelse skulle vært gitt av OED til et tiltak som ikke hadde gyldig lovavklaring.»              p.m. Eivind Mauland 25.7.23

I dag drives det en uthaling med «Jeg ser på deg og du ser på meg.»

Frøya kommune er medeier i Trønder Energi Vekst Holding AS med 1.22 prosent. Bedriften er med og driver Roan vindkraftverk på Fosen. Siden 11. oktober 2021 er derved Frøya kommune med på brudd på menneskerettighetene til vår urbefolkning på Fosenhalvøya.

Fra Frøya kommunes etiske regler:

«Frøya kommunes etiske regler skal sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for ansatte i Frøya kommune. De etiske reglene gjelder alle kommunens ansatte.

Forretningsetiske regler:

Kommunens forretningsmessige virksomhet må drives slik at innbyggere, brukere og leverandører har tillit til kommunen som forvalter av innbyggernes fellesmidler og som forretningspart. All forretningsvirksomhet, skal bidra til å nå de mål kommunen har for sin virksomhet.

Ansatte som deltar i kommunens forretningsmessige virksomhet plikter å sette seg grundig inn i og etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens eget regelverk på området.

Alle anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet,

etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk.

Det betyr: Vi følger forretningsetiske regler.»

Med henvisning til Frøya kommunes etiske regler ber jeg ordføreren og kommunedirektøren om å utarbeide en plan til neste ordinære kommunestyremøte 1. september 2023 for hvordan Frøya kommune skal arbeide for å avslutte vår deltagelse i bruddene på menneskerettighetene på Fosen.

Steven Crozier

Kommunestyrerepresentant Rødt Frøya