Vi i Frøya Senterparti registrerer og respekterer at folkevalgte Hans Stølan velger å melde seg ut av partiet og dermed stiller som uavhenging representant for resten av perioden. Vi synes selvsagt at det er synd å miste et medlem og en kommmunestyrerepresentant.

Det å melde seg ut er et veivalg i forhold til å sette fokus på viktige saker. Forslaget om grunnrenteskatt, og ikke minst prosessen og håndteringa fra regjeringa i denne saken er svært uheldig og kritikkverdig. Dette forslaget kom som en bombe over natten, ikke bare for næringa, men også for oss i Senterpartiet. Dette forslaget vil, som det ble lagt fram være svært kritisk for næringsutviklinga på kysten, dermed også for arbeidsplasser, vekst og utvikling. Vi er enige med Stølan i at dette ikke har vært håndtert på en god måte av enkelte i ledelsen i Senterpartiet. Da er det et valg å melde seg ut, eller å bli i partiet og jobbe for endring og ha påvirkning på de sakene man er uenige i. Utmelding vil gi oppmerksomhet rundt saken der og da, men å være i partiet vil gi oss mulighet for påvirkning i det lange løp. Det er et veivalg den enkelte må ta.

Fra dag en har vi i lokallaget jobbet målrettet og konstruktivt med denne saken. Vi har samarbeidet veldig godt med andre lokallag, og ikke minst med fylkeslaget i Trøndelag. Fylkeslaget har vært lydhør, interessert og på hele veien, noe som blant annet resulterte i et klart og tydelig høringssvar.

For oss i styret i Frøya Senterparti er det riktig å være i partiet og jobbe med saken om grunnrenteskatt, og andre viktige saker, innad i partiet. Der har vi påvirkningskraft. Vi blir hørt, og vi har mange gode partikollegaer fra hele landet å støtte oss på.  Veien fra lokallaget til fylkeslaget er veldig kort i Senterpartiet. Det samme er det ned til stortingspolitikerne som er valgt inn fra Trøndelag. Det er det kraft og nytte i.

Vi har hatt møte på Frøya med 1.nestleder og forsknings-og høyere utdanningsminister, fylkesvaraordfører og flere fra fylkestinget og fylkesstyret sammen med næringslivet i øyregionen, vi har møtt finansministeren flere ganger, vi har vært i dialog med parlamentarisk leder for Senterpartiet på Stortinget, vi har tatt opp denne saken ved flere anledninger på ledermøter og i alle de anledninger vi har hatt. Vi blir hørt, og vi møter stor støtte. I hvilken grad vi blir hørt i regjeringa vil vise seg når proposisjonen kommer.

Vi håper det blir en god proposisjon som gir næringa gode muligheter for videre satsing og vekst. Det er helt avgjørende for lokalsamfunnet på Frøya og for resten av kyst-Norge.

Etter det vi forstår skal dette endelig avgjøres i juni. Vi vil stå på til siste slutt i denne saken. Vi har invitert og fått bekreftelse på at vi får besøk av flere sentrale politikere fra storting og fylket utover våren. Politikere som også synes at denne saken er så viktig at de tar turen til Frøya for å lytte og lære mer om havbruksnæringa.

Vi vil fortsette å jobbe for Frøya, og for de gode sakene i Senterpartiet framover. Det er viktig for oss å ha mulighet til å fremme de viktige sakene for lokalsamfunnet vårt. I partiet har vi muligheter for påvirkning. Det skal vi bruke for alt det er verdt også i årene framover.

Styret i Frøya Senterparti