Hvordan kan man kreve arkeologisk utgraving til 13 mill. før bygging av gang- og sykkelvei til 14 mill?

Planleggingen av den forenklede gang- og sykkelveien mellom Sandstad og Badstuvika har pågått siden 2017. Pilotprosjektet skulle sørge for en raskere og rimeligere bygging av gang- og sykkelvei.

Det var et ønske fra både regjering og fylkene/kommunene i 2014 å få bygd ut mer gang- og sykkelveg på fylkeskommunalt- og kommunalt vegnett. Samtidig ble det fra en rekke fylkeskommuner og kommuner kommet henvendelser om at de ønsket å bygge gang- og sykkelveger etter enklere standarder enn det Statens vegvesens vegnormaler foreskriver. På den bakgrunn ble det i brev fra samferdselsministeren 11. november 2015 tatt et initiativ til samarbeid med KS med sikte på å kartlegge interessen blant kommuner og fylkeskommuner for å delta i en evt. forsøksordning om utbygging etter forenklede standarder. På bakgrunn av henvendelsen sendte KS et brev til alle landets fylkeskommuner og kommuner hvor det bl.a. ble redegjort nærmere for Samferdselsdepartementets initiativ.

Via KS fikk departementet 4. februar 2016 oversendt et tyvetalls henvendelser fra fylkeskommuner og kommuner derav var Hitra og Melhus med på forsøksordningen. I Melhus har fylkestinget gjort et positivt vedtak og nå må også fylket gjøre tilsvarende på Hitra.

I mange år har nå beboerne på strekningen Sandstad til Badstuvika blitt lovet gang og sykkelvei. Fylkeskommunen og Hitra kommune har i flere år jobbet med en forenklet løsning for å få fortgang i dette pga trafikksikkerheten og boligprosjektet på Sandstad. Viser også til at Kystbygg A/S som eier tomteområdet ønsket denne traseen på grunn av den store industriutbyggingen på Justenøya. Kystbygg A/S var også med på spleiselaget for at forenklet gang/ sykkelvei kunne realiseres fort og kjapt!

Hitra kommune har tidligere gjort avtale med alle grunneierne langs strekningen og sagt ja til å bidra med sin del av kostnaden når det gjelder ny gang og sykkelvei.

Allerede i 2017 ble det gitt klarsignal for gang og sykkelveien og Trøndelag fylkeskommune og Hitra kommune inngikk et pilotprosjekt om å bygge en forenklet løsning.

Hele vitsen med avtalen var at det skulle føre til en raskere, rimeligere og mindre komplisert prosess enn med ordinær gang og sykkeltrase.

Jeg har stor forståelse over at beboerne langs denne veien nå er utålmodige.

Fylkeskommunens kulturminneseksjon har nå fått kostnadsoverslaget for en full arkeologisk undersøkelse fra NTNU Vitenskapsmuseet.  Det viser en totalkostnad på 12.990.000 kroner. Til sammenligning har fylkeskommunen satt av til sammen sju millioner kroner til selve byggingen av gang- og sykkelveien.

Nå får fylkeskommunen ta ansvar å dekke det meste av disse kostnadene slik at prosjektet kommer i gang.

Per Ervik Gruppeleder for Pensjonistpartiet på Hitra og 2. kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste

Svein Otto Nilsen Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting