Vi advarer sterkt mot å redusere havbrukskommunenes inntekter fra Havbruksfondet. Det vil i verste fall gi færre arbeidsplasser og mindre produksjon at mat og fornybar energi. Dette er å vende ryggen til framtida og bærekraftige løsninger.

Inntektssystemutvalget ble oppnevnt 12. mai 2020, og fikk et bredt mandat til å foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. Utvalget la i dag fram sin anbefaling (NOU 2022:10), og der foreslås en ny inntektsmodell. Forslaget innebærer at kommuner som har fått penger fra Havbruksfondet vil få mindre inntekter.

Uthuling

Dette er en uthuling av prinsippet om at kommunene skal få noe igjen for å legge til rette for havbruksvirksomhet, og det strider med prinsippene i Hurdalsplattformen.

Vi er ikke overrasket over forslaget, men vi må nok en gang understreke konsekvensene av å røre Havbruksfondet. I verste fall vil det føre til at kommunene ikke lenger legger arealer og infrastruktur til rette for havbruksvirksomhet og andre naturressursnæringer. Dermed blir det mindre inntekter og færre arbeidsplasser langs kysten.

Med dette forslaget vil ikke regjeringen nå sine ambisiøse mål om en mangedoblet økning av sjømateksporten.

NFKK består av 75 fjord- og kystkommuner som dekker brorparten av havområdet langs den norske kystlinjen fra Nordkapp i nord til Farsund i sør. NFKK har siden starten i 2009 arbeidet for at kommunene skal ha en rimelig inntekt basert på det beslag av areal som havbruksnæringen gjør i de kommunale sjøområdene.

Må ikke miste motivasjon

Jeg og mine kolleger i NFKK mener at vertskommuner skal kompenseres for å legge til rette areal for naturressursnæringer. Fem år med Havbruksfondet viser at kommunene i større grad er positive til å legge til rette for vekst innen oppdrett. Samtidig har også innbyggerne blitt mer positive, fordi de ser at kommunen får noe igjen.

Som gjenytelse for å kunne drive produksjon av sjømat i den kommunale sjøallmenningen, må oppdrettsnæringen bidra i utvikling av kommuner som er gode å bo og arbeide i. Lokale skatteinntekter fra havbruk, vindkraft, vannkraft og mineralnæringen må ikke miste sin motiverende kraft gjennom å inngå i kommunenes inntektssystem.

Jeg vil understreke at å bygge sterke havbrukskommuner er avgjørende for en rekke kystsamfunn, og at det er et viktig samspill mellom næringen og kommunen. Myndighetene må bruke de virkemidler de har for å legge til rette for en økning innen havbruk.

Ole L. Haugen styreleder i NFKK (Nettverk fjord- og kystkommuner)