Svar til Lars P. Hammerstad - forespørsel til rådmannen vedr. avtale om leie av parkeringsplasser Hjorten Hotell AS.

* Ber om at avtalen med kartgrunnlag, som viser hvor Hjorten Hotell a/s har avtalt å leie parkeringsplasser og hvor de eksisterende parkeringsplassene er lokalisert på gnr. 92, bnr. 37 og at dette forelegges formannskapet. Ber om en avklaring fra rådmannen på om leieprisen inkluderer sommer- og vintervedlikehold?

Vedlagt som nr. 1 ligger avtalen som viser leiepris på kr 1.000 pr. parkeringsplass pr. år, til sammen kr 10.000,- pr. år for 10 plasser. Prisen er beregnet ut fra 25 års avskriving og stemmer godt overens med prisene på øvrige parkeringsavtaler av nyere dato. Kartet viser tre gule felt hvor hotellets gjester kan parkere fritt uten at plassene er reservert. Reserverte plasser kan ikke brukes av andre og derfor har man konsekvent latt være å reservere parkeringsplasser.

Hjorten Hotell AS (tidligere gjestehus) har tidligere avgitt parkeringsplasser i forbindelse med kommunens behov for gategrunn til utbedring av veg forbi hotellet. Til gjengjeld har hotellet fått rett til å benytte parkering for 10 biler på de samme 3 parkeringsplassene (gult på kartet).

Sommervedlikehold i Fillan sentrum betales av kommunen og gårdeierne i fellesskap gjennom kontrakt med Dalpro, der areal er fordelingsnøkkel. Dette har ingen sammenheng med parkeringsplassavtaler.

Vintervedlikehold utføres av Hitra kommune og er ikke avtalt i noens parkeringsavtaler. Det har vært drøftinger med gårdeierne i vinter på grunn av at kommunens brøyteavtaler ikke holder den standard man ønsker i snørike vintre. Det er felles forståelse for at gårdeierne kanskje må betale en del av kostnadene. Dette vil bli drøftet videre før neste vinter.

* I saksgrunnlaget til Teknisk komite i politisksak 47/16, henvises det til følgende - «overnevnte leiesum er i tråd med tidligere priser som er fastsatt og avtalt med andre tomtekjøpere i Fillan sentrum, som skal dekke kostnader for opparbeidelse av parkeringsplasser i samme område.» Ber rådmannen forelegge formannskapet de avtaler inkludert kostnader, som det her henvises til med, kart som er påtegnet hvor disse parkeringsplassene er lokalisert.

I vedlegg nr. 2 ligger avtale med Mediehuset Hitra-Frøya og sak om tilbygg Hitratorget II. Disse har betalt for opparbeiding av parkeringsplass som er merket med rødt og tallet 2. Mediahuset har betalt kr 400.000 for 20 plasser og Hitratorget har betalt for 26 plasser med kr 520.000.

Beløpene dekker opparbeidelsen av parkeringsplassen og det er fremlagt revidert regnskap som er godkjent av utbyggerne.

Alle disse avtalene og prisene er tidligere politisk godkjent og administrasjonen har fulgt opp vedtakene.

For øvrig legger jeg frem avtale med Eurobygg Eiendom AS (vedlegg 3) som viser at de har etablert 40 parkeringsplasser på egen tomt. Lenger tilbake i tid har administrasjonen ikke hatt tid til å gå.

* I delegert sak 98/15D – Teknisk komite – Rammetillatelse og igangsettingstillatelse 1 og 2 – Nye Hjorten Hotell gnr. 90, Bnr. 29/31 Hitra. I saken vedtas det at det skal settes ned en arbeidsgruppe. Viser i denne sammenhengen til tidligere spørsmål til rådmannen om oppnevnelsen av denne arbeidsgruppen og hvem som sitter i denne? Og særskilt, under forutsetning om politisk representasjon i arbeidsgruppa, hvem oppnevner politisk representant? Viser til aktualiteten rundt dette spørsmålet, og henviser spesielt til politisk sak 76/16 og 77/16 i FSK til møtet 11.05 – 16, som stort sett, omhandler samme forhold i sentrum av Fillan.

Administrasjonen har under utarbeidelse en sak om tettstedsanalyse av Fillan sentrum som kommer til politisk behandling i mai. Her er det planlagt å engasjere bistand utenfra til å gjennomføre oppdraget. I denne sammenheng vil det bli oppnevnt en prosjektgruppe/arbeidsgruppe som skal følge arbeidet. Det arbeides parallelt med revidering av kommuneplanens arealdel hvor også innbyggere og politikere vil bli hørt og få innflytelse.

Laila Eide Hjertø

Rådmann i Hitra kommune