Kjære Frøya kommune

(red anm: innlegget er sendt til postmottak og ordføreren i Frøya kommune i tillegg til media)

BirdLife Norge er en frivillig naturvernorganisasjon med hovedvekt på fugler og fuglevern. Organisasjonen ble stiftet i 1957, og het Norsk Ornitologisk Forening (NOF) frem til 2021. Arbeid med bevaring av fugleartene og deres leveområder er helt sentralt i foreningens arbeid. Vi tar kontakt med dere for å uttrykke bekymring for arrangementet Frøyatrimmen. Flere av våre medlemmer og tillitsvalgte deler vår bekymring, og vi er kjent med at arrangementets påvirkning på hekkende fugler er diskutert også tidligere i både offentlige og politiske fora. Arrangementet Frøytrimmen er omfattende, med mange hundre poster fordelt over et stort areal, midt i en særdeles sårbar tid for fuglelivet. I år er mange hekkinger forsinket på grunn av dårlig vær, og egg/unger ekstra utsatt for omfattende ferdsel og forstyrrelser. Mange steder der arrangementet inviterer folk ut i skog og mark kan påvirkningsgraden være lav, andre steder stor.

Vi ber om at arrangementet utsettes til nærmere midten av juli, og at Frøya kommune også forholder seg til dette i fremtidige sesonger.

BirdLife Norge ønsker i likhet med Frøya kommune folk ut i naturen, det fremmer både fysisk og psykisk helse. Men hekketidsfredningen og hensynet til alle artene vi deler naturen med, må tillegges betydelig vekt. Derfor står hekketidsfredningen sterkt i Norge, også i lovverket. Under litt om det konkret. Uavhengig av dette ber vi om velvilje og forståelse for våre synspunkt og appell. Etter det vi kan se er dette et arrangement under Frivillighetssentralen, og det bør være mulig for kommunen å tilpasse tidspunktet for Frøyatrimmen slik at belastningen på naturen minimeres. Jo senere på sommeren arrangementet starter, jo bedre er det.

Ynglingstidsfredningen (sakset fra henvendelse om strandrydding i en annen sammenheng) Tidspunktet er essensielt dersom fuglelivet skal vernast. Ikkje minst er det viktig at arrangement ikkje blir lagt til periodar der faren for konflikter anten er uunngåeleg eller overhengande stor.

Med naturmangfoldlova som utgangspunkt

Dette gjeld særleg i område med spesielt omsynekrevjande naturverdiar og perioder. Derfor må utgangspunktet ikkje vere kor vidt ein «bør» ta slike omsyn, men ha som utgangspunkt at det er lovfesta at ein skal/må ta slike omsyn. Generelt er det nedfelt i naturmangfaldlova sine §§ 6 og 15:

§ 6. (generell aktsomhetsplikt)

Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.

15. (forvaltningsprinsipp)

Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås. Høsting og annet uttak av viltlevende planter og sopp er tillatt så langt det ikke truer overlevelsen av den aktuelle bestanden eller begrenses ved lov eller vedtak med hjemmel i lov. Bestemmelsene i første og annet ledd er ikke til hinder for lovlig ferdsel, landbruksvirksomhet eller annen virksomhet som skjer i samsvar med aktsomhetsplikten i § 6.

Dette er altså krav som må gjelde over alt, og etter som våren og sommaren på våre breiddegrader er den perioden då dei aller fleste fugle- og dyreartar ynglar, vil heile denne sesongen setje krav til at omsynet til ynglande artar skal ha udiskutabel prioritet. Alt vel ønskes, Martin Eggen Naturvernrådgiver BirdLife Norge