Det er riktig som Leirtrø i Arbeiderpartiet sier, at det under budsjettbehandlingene på Fylkestinget i desember 2015 ikke ble gitt noen garanti eller konkret oppstartsdato for Flatvalveien av Høyre. Flatvalveien ble i sak 139/15 "Handlingsprogram samferdsel 2016-19" foreslått lagt inn i Investeringsprogrammet.  Et forslag som kun fikk støtte av H, FrP og Venstre.

Dersom Arbeiderpartiet virkelig mener at denne veien er viktig, burde de ha stemt for Høyres forslag eller foreslått den inn på investeringslista selv. Jeg antar Leirtrø henviser til planperioden for Nasjonal Transportplan når hun blander kortene og nevner 2023.

Det er også riktig som det trekkes frem i innlegget til Leirtrø, at Høyre ikke har brukt ei krone på Flatvalveien. Det kan riktig nok ikke Høyre lastes for all den tid de sitter i mindretall sammen FrP og Venstre og blir nedstemt. Det er Arbeiderpartiet og de øvrige i flertallsgrupperingen som sitter med det siste ordet. Investeringsprogrammet gjennomføres på bakgrunn av hva Fylkestinget velger å prioritere på fylkesvei. Fylkeskommunen har riktignok begrensede midler, og partiene har ulike prioriteringer. Det er det politikk handler om.

I junitinget 2016 behandlet vi revidert budsjett, og hadde da mer penger enn budsjettert. FrP fremmet da forslag i sak 70/16 om å øke investeringene med 20.000.000 kr mer til fylkesveinettet. Ikke mye når man tenker på milliarder i vedlikeholdsetterslep, men et lite forsøk på å begynne å snu utviklinga. Forslaget fikk kun støtte fra H, FrP og V.

I sak 28/16 Årsrapport 2015 i april, fremkom det at vi hadde mindreforbruk på 132 millioner (overskudd på folkemunne). Høyre, FrP og Venstre foreslo da å bruke 70 millioner av disse på reasfaltering og grusing av fylkesvei. Nedstemt. Her foreslo AP og posisjonen å bruke 50 millioner til vei. Og 50 millioner ble det.

Flere innlegg finner du på vår seksjon Meninger

Så å påstå at ikke Høyre, FrP og Venstre satser på fylkesvei er tøv, både om man sparker mot regjeringsnivå eller til fylkesnivå. Det hjelper ikke å si at man får for lite penger fra regjeringen, man må prioritere vei regionalt også.

Når Fylkesveiene har fått det vedlikeholdsetterslepet vi nå ser på gigantiske 2,4 milliarder (i 2013kroner) så er det en situasjon som er vanskelig, som har oppstått over lang tid og er et resultat av manglende prioriteringer. Regjeringen har økt bevilgninger til fylkesveier med ca 146 prosent sammenlignet med Stoltenbergs 2014 budsjett, gjenopprettet rentekompensasjonsordningen for fylkene, økt støtte til rassikring.

Mener vi det er på tide at innbyggerne på Flatval får bedre trafikksikkerhet og bomiljø? Ja, det gjør vi. Men vi sitter ikke med makten regionalt. Det gjør Arbeiderpartiet.

Anita Gilde

Gruppeleder for FrP på Sør-Trøndelag Fylkesting