Samhandlingsreformen som ble iverksatt 1.januar 2012 skulle aldri ha vært i iverksatt den gangen da mange kommuner, og fortsatt mange kommuner mangler rehabiliteringsplasser for utskrivningsklare pasienter.

Her ble ansvaret pålagt kommunen med en gang og som skulle ha utløst statlig øremerket penger til flere rehabiliteringsplasser.

I de fleste kommuner i dag er tiltrengte rehabiliteringsplasser blitt brukt som sykehjemsplasser! Nå må den nye regjeringen komme med mere penger inn til kommunene for å få på plass flere plasser for utskrevne pasienter.

For å møte befolkningens behov for helsetjenester i årene framover skulle sykehusene og kommunehelsetjenesten samarbeide om trygge pasientforløp og sammenheng i helsetjenestetilbudet.  Samhandling krever gjensidig tillit, prioritering, innsats og ressurser fra både kommunene og sykehusene.  Det krevde også utveksling av kunnskap og kompetanse. Har dette skjedd?

Samhandlingsreformen er en retningsreform som har til hensikt å utvikle tjenestene til innbyggerne i samsvar med innbyggernes behov og framtidige utfordringer

Helse- og omsorgsdepartementet skulle sørge for at samhandlingsreformen ble gjennomført i nær dialog med brukerorganisasjoner, ansattes organisasjoner og andre interesse-grupper. Har brukerorganisasjonene, ansattes organisasjoner og andre interesse-grupper fått den gode dialogen som man håpet på?

Pensjonistpartiet er bekymret over mangelen på sykehjemsplasser rundt i svært mange kommuner i landet og forventer at man stopper litt opp. Råkjøret mot kommunene kan ikke fortsette. En rekke kommuner er fortvilt over mangelen på sykehjemsplasser og prøver å løse det ved å etablere tomannsrom.

I forskrift om beboernes rettigheter for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie § 4-1 står det klart at sengerommene skal som hovedregel være enerom.

Det kan innredes to-sengsrom for ektefeller og andre som ønsker å bo sammen.

Sengerommene skal ha en størrelse og utforming som forenkler stellet av sengeliggende pasienter.

Dette viser at flere kommuner presser folk inn på dobbeltrom mot deres vilje.

Pensjonistpartiet ser derfor med stor bekymring på utviklingen av eldreomsorgen slik den er i ferd med å utvikle seg i en rekke kommuner.

Per Ervik Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Hitra kommune

Svein Otto Nilsen Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting