Prioriter norske strømforbrukere

Norsk velstand er tuftet på billig energi. Derfor er det meget bekymringsfullt at politiske myndigheter her til lands synes å være ute av stand til å skape forutsigbare priser for både strøm og drivstoff. Det er derfor nødvendig med en ny politisk kurs som setter fokus der det hører hjemme og prioriter eget folks vel aller først.

Det norske folks velstand har kommet under press med den senere tids sterkt økende priser på alle mulige varer. Usikre økonomiske tider og mulig økt arbeidsledighet truer. De økte kostnadene gjelder spesielt for energi med strømpriser denne vinteren som er det mangedobbelte av vanlige priser her til lands.

Hva er årsakene til prisstigningen for strøm? Det handler om norske politiske myndigheters merkelige vilje til å sette andre lands ønsker om billig strøm framfor det norske folks behov! Ved å tilknytte Norge til det europeiske strømmarkedet og bygge kabler for strømeksport, så var det helt opplagt for alle og enhver at dette ville sterkt gå ut over de norske forbrukerne. De må betale regninga. Alle partier på Stortinget har dessverre vært unnfalne i denne saken. Det er kun den politiske viljen det har stått på.

I energispørsmål vil Norgesdemokratene sørge for at norske interesser settes først. Norsk vannkraft skal komme norske forbrukere og næringer til gode. Heldigvis er vi i dag selvforsynte, ja vi har faktisk et kraftoverskudd. Vi skal ikke primært løse andre lands energiutfordringer, men sørge for at vårt eget folk har det som de behøver. I Norge er det et stort behov for energi til husstandene og til industrien. Der skal våre egne ressurser kanaliseres. Salg av strøm utenlands skal kun gjøres når det ikke går ut over våre egne borgeres ve og vel. Det sier seg selv at de energiprisene som vi har hatt i Norge i senere tid er uakseptabelt høye, og at det er dette som er det akutte problemet som burde løses.

I Norge har vi heldigvis omfattende energiressurser som vi kan bruke til vår egen fordel. Vi har en stor produksjon av vannkraft. I tillegg kommer våre store olje- og gassreserver. Landet er slik sett velsignet. Dette betyr at vi ikke har noe behov for å foreta så omfattende inngrep i naturen som vindkraft representerer. Utbygningen av vindkraft representerer et feilgrep som må reverseres.

Norges energipolitikk må derfor sette folkets behov aller først. Videre kan en ikke tillate seg å være hodeløs med tanke på omgivelsene. Norsk natur representerer en så høy fellesverdi for folket at den opplagt står over enkle kommersielle hensyn. Siden vi i Norge har mer enn nok egen energi allerede, så handler dette om prioritering. Det som må gjøres er å foreta en prioritering: Hvem skal vi sette først, nordmenns vel eller overstatlige institusjoners ønsker og drømmer om «det grønne skiftet»? For Norgesdemokratene er valget enkelt: Vi setter alltid norske interesser først!

Lars Strømberg, leder Norgesdemokratene Hitra

Øyvind Eikrem, politisk nestleder Norgesdemokratene