Frøya Høyre gratulerer igjen helsetunet med prisen «Årets livsgledesykehjem»! All honnør til fagpersoner og frivillige som engasjerer seg i dette viktige arbeidet. Det er et kvalitetsstempel og vi er stolte av at Norges beste livsgledesykehjem er kåret til å være på Frøya. Det arbeides strukturert, målrettet og godt i helsesektoren på Frøya. Frøya Høyre vil også i årene framover arbeide for at det skal være godt å bli gammel i kommunen vår. Eldre er en ressurs og verdifulle bidragsytere til lokalsamfunnet på så mange områder. For de fleste vil en relativt kort del av alderdommen medføre at man trenger bistand i hverdagen. Da blir det viktig at man har en robust offentlig helsetjeneste tilgjengelig som er tilpasset deg og dine behov. Et mantra for Høyre er at systemet skal tilpasses den enkelte, ikke omvendt. Frøya Høyre vil fortsatt jobbe for at eldre skal oppleve en trygg og inkluderende hverdag.

I omtalen av eldreomsorg er det en tendens til å fokusere på fysisk helse. Psykisk helse blir ofte underkommunisert som en utfordring også for eldre. Det er en kjensgjerning at eldre kan være mer utsatt for psykiske belastninger som depresjon, angst og ensomhet. Mange eldre opplever tap av funksjoner, tap av venner og familiemedlemmer, tap av uavhengighet og generell fysisk svekkelse. Frøya Høyre vil derfor fortsette å støtte opp om frivilligsentralen, frisklivssenteret, livsglede for eldre, samt andre gode sosiale tiltak rettet mot eldre. Tett samarbeid mellom frivillige organisasjoner og offentlige instanser vil skape et lokalsamfunn der eldre føler seg inkludert og verdsatt og hvor man kan nyte «det gode liv» på Frøya.

Frøya Høyre mener det er viktig å videreføre arbeidet med å forsøke innovative løsninger, som kan gi en tilpasset behandling og oppfølging. Høyre mener utvikling innen helsesektoren ikke må være ideologisk styrt, men at samarbeidet mellom offentlig og privat sektor må videreutvikles til det beste for den enkelte. Bare så det er klart: Høyre mener det er det offentlige som skal ta regningen selv om du skulle få oppfølging av et privat foretak innen spesialisthelsetjenesten.

Kommunene vil i årene framover måtte finne løsninger på mange utfordringer, som konsekvensene av at det blir færre helsepersonell pr innbygger. Frøya kommune er en kommune med solide økonomiske ressurser. Det vil ikke handle om økonomisk uvilje, men det faktum at det blir flere eldre og at det blir vanskelig å rekruttere nok helsepersonell til å utføre tjenestene vi har i dag. Dette vil bli en utfordring ikke bare for Frøya, men for Norge som sådan, - for velferdsstaten som vi kjenner den. Rekrutteringsutfordringene i helsevesenet vil kreve samarbeid og engasjement fra mange ulike aktører, inkludert kommuner, helsevesenet, utdanningsinstitusjoner, frivilligheten og politikere. Det er mange dyktige ansatte i helsesektoren i Frøya kommune. Nye innovative løsninger vil alltid medføre diskusjoner og kritikk. Uansett politisk standpunkt, mener vi i Frøya Høyre at man må gi anerkjennelse til de som tørr å tenke annerledes og kreativt i et felt som er svært viktig for mange.

Ole-Morten Sørvig, 2.kandidat Frøya Høyre.