Statens vegvesen mottok to tilbud da de la driftskontraktenfor drift og vedlikehold av fylkesveger og gang og sykkelveier for områdetHitra ut på anbud. Området omfatter Frøya, Hitra, Hemne og Snillfjord.

Mesta as, som eies av Nærings og handelsdepartementet bleskilt ut fra veivesenet som eget aksjeselskap i 2003. Det har driftskontraktfor området fra før, og la inn et anbud på 197,9 millioner kroner.

Det private entrepenørselskapet Veidekke var enestekonkurrent, og la inn et anbud på 214,8 millioner kroner.

Mesta er innstilt som nummer en til driftskontrakten, ettersom det var kun pris som ble lagt til grunn for valg av tilbud.

Veidekke har klagefrist frem til 3.mars, og kontrakt vil bliinngått etter dette tidspunktet.

Driftskontrakten vil dagjelde fra 1 . september, i fem år fremover, og med opsjon på ett årsforlengelse.