Også vi i partiet Rødt har fått med oss bekymringen som flere har påpekt i lokalavisa den senere tiden. Ingen tvil om at vi deler den bekymring som kommer fram. Det bør ikke herske noen tvil om at behovet for boliger er mye større enn det man skulle tro.

I partiet er det flere saker vi tenker på når det gjelder tilgang på boliger. En viktig side i dette er boligtilbudet til unge enslige og unge par. Der finnes mange ungdommer som ikke er på det stadiet at de er klar for å etablere seg med stor enebolig og stor gjeld. Dermed blir de avhengig av å kunne leie seg noe annet enn i kjelleren til mamma og pappa. De er avhengige av gode, men billige mindre boenheter inntil de befinner seg i en situasjon der de kjøper eller bygger seg et eget hus. I Rødt er vi for at folk kan eie sin egen bolig, dette er en god ting både for den enkelte, men også samfunnsmessig. Å bo i en tilfredsstillende bolig er en menneskerett. Dette krever politisk vilje for en boligpolitikk som sikrer alle like muligheter til et sted å bo. Boligmarkedet skaper og forsterker økonomiske forskjeller. For ungdom, lavlønte eller midlertidig ansatte er det nesten umulig å komme seg inn på markedet. Samtidig har boliger blitt et lukrativt spekulasjonsobjekt for dem som har mye penger. Dette er urettferdig og krever andre politiske løsninger enn det markedet kan tilby.

Rødt mener at det bør etableres en ikke-kommersiell boligsektor: et boligtilbud med pris skjermet for markedssvingninger. Norges boligpriser ligger på et historisk høyt nivå, og dette fører til stadig større låneopptak. Spesielt for folk uten en finansielt sterk familie kan prisfall, renteøkning og arbeidsledighet utløse en personlig gjeldskrise. Det bør være mulig å ha et sted å bo uten at en utsetter seg for denne risikoen. Derfor går Rødt inn for en ny boligsektor for kjøp og salg utenfor markedet.

Husbanken må gis subsidier og økte rammer til å finansiere bygging av ikke-kommersielle boliger. Boligbyggelag pålegges å bygge et visst antall boliger for salg i denne sektoren. Disse boligene skal være en integrert del i nye boligprosjekter. Ungdom og førstegangskjøpere gis førsteprioritet når man selger denne boligen.

Når det gjelder Hitra sitter i dag kommunen på meget attraktive og flotte boligtomter som kan benyttes til formålet med å kunne skaffe gode og rimelige utleieleiligheter. Spesielt tenker jeg her på eiendommen Smedvika som kommunen kjøpte og som har med seg et stort utbyggingspotensial i et utrolig flott område. Det foreligger allerede skisser på hvordan dette kan bygges ut med tanke på mindre hus og leiligheter. Her kan man starte prosjektet fra «leie til eie» om man ønsker. Også i Fillan sentrum finnes der muligheter til boligutbygging, noe som vi bidra til å skape et levelig og aktivt sentrum. Det er allerede vedtatt å bygge ut 6 boliger for unge med særlige behov, og dette kan utvikles med ytterligere boliger i samme området.

Når det gjelder innspillet i avisa her forleden fra firmaet KI, så blir vi i partiet litt forundret over tilnærmingsmåten på problemstillingen knyttet til mangel på boliger. Vi trodde at KI sin oppgave nettopp var å bygge boliger. At det var derfor de kjøpte av kommunen, på etter vår mening, et flott utbyggingsområde på Fillan hvor det var planlagt 175 boenheter, og i henhold til avtalen skulle det være 20% av disse som skulle være utleieenheter. Vårt spørsmål blir derfor, hvor langt er dette prosjektet kommet med tanke på hvor stort behovet egentlig er? Hvis det ikke er gjennomført, hvor er det skoen trykker? Kanskje er det slik at markedet ikke er i stand til å løse dette svært viktige samfunnsproblemet.

Det neste spørsmålet blir til kommunen, hvor fort kan vi komme i gang med sosial boligbyggeplan, prosjektet «leie før eie», eventuelt andre boligutbygginger som kan sikre kommunens innbyggere sine behov for trygge og gode boliger. Vi kan love at det ikke skal stå på oss i Rødt.

Med kameratslig hilsen

Jann O. Krangnes

Formannskapsmedlem for Rødt