Denne reformen er som kommunereformen, man starter i feil ende. Man legger ned og slår sammen før innholdet er klart. Jeg mener at før vi går lengre, må det først settes en klart definert rolle for norsk politi. Hva vil vi ha, hva trenger vi? Hvilken rolle skal politiet ha i samfunnet?

Tilstrekkelig politiberedskap i hele landet er et politisk ansvar. Nedleggelsene går for langt og setter innbyggernes trygghet og tillit til politiet i spill.

Norge bør og må ta seg råd til å ha en politistyrke som gjenspeiler de utfordringer vi har både geografisk og i forhold til de oppgaver man er satt til å løse.

Det må  forventes at politiet skal komme og bistå etter en alvorlig hendelse. Det er viktig for tilliten til landets politiberedskap at det blir satt klare mål for hvor lang tid dette vil ta.

Vårt langstrakte land trenger "nærpoliti" som driver forebyggende arbeid, bekjemper kriminalitet og bistå når ulykker har skjedd. Beredskapen til politiet utenfor de største byene er heller ikke i dag tilstrekkelig og ofte er politiet den siste nødetaten som ankommet ett åsted. Det er ofte et lokalt frivillig brannkorps som først ankommer åsted og som må utføre det arbeidet de ikke er trent for og som er svært tøft følelsesmessig.

Publikum forventer synlig politi i nærmiljøet, et kontor man kan oppsøke enten det gjelder en anmeldelse, bekymringsmeldinger eller for andre tjenester politiet skal bistå med.

Vi må få fokuset rettet på hvordan vi skal få en politietat samfunnet er tjent med, ikke på hvor mange vi kan slå sammen og legge ned.

En massiv nedleggelse av lensmannskontor er med på å svekke trygghetsfølelsen i lokalsamfunnet, og vil være med på å svekke den lokale kunnskapen som politiet trenger både for å drive godt forebyggende arbeid og oppklare og bekjempe kriminalitet.

Politiets kunnskap om og nærhet til lokalsamfunnet er helt sentralt både når det gjelder etterforskning, forebygging, trygghets- og tillitskaping. Jeg har forståelse for behovet for en styrking av kompetansemiljøene ved de større politistasjonene, det kan kun gjøres ved å tilføre mer ressurser, men disse ressursene kan ikke tas fra lensmannskontorene, det må komme i form av friske midler til etaten.

Gunn Iversen Stokke

Senterpartiet i Sør-Trøndelag