På debattsidene i Bergens Tidende forrige fredag skriver fiskeriminister Per Sandberg at det er en myte at fjordene fylles av “fiskeskit”. Miljøvernforbundet er den miljøorganisasjonen som har brukt dette uttrykket mest flittig det siste halvåret, etter vårt tokt nordover med MS "Miljødronningen" for å undersøke hvordan det står til under oppdrettsanleggene. Vi har funnet fakta som ikke rimer med Pers glansbilde.

Vi gjorde 40 dykk med ROV (undervannsfarkost med kamera og prøvetakingsutstyr), og fant at 16 av anleggene var så brutalt forurenset under merdene at de ble politianmeldt. Vi har også politianmeldt 6 av konsulentselskapene som har foretatt miljøundersøkelser (MOM-B/Trendanalyse) av anleggene.

Våre observasjoner viste gassutvikling og sterk bakterievekst (Beggiotia) under flere anlegg som hadde fått beste miljøkarakter/tilstand 1 - Meget god. Det kan tyde på at prøvetakingsutstyret ikke har fanget opp den store mengden slam/forrester/fiskeskit.

Når du ser på landsoversikten over miljøundersøkelsene, er det 70-80% av anleggene som har fått beste miljøtilstand. Våre undersøkelser viser at de store slam-mengdene ikke er flekkvis fordelt, men er jevnt fordelt. Fagfolk fra Havforskningsinstituttet legger vekt på viktigheten av visuelle undersøkelser av sjøbunnen under oppdrettsanleggene for å kunne observere bl.a gassutvikling og bakteriebelegg,og dermed gi et bedre grunnlag for å vurdere miljøtilstanden.

Konsulentselskapene har tatt prøvene med senkegrabb (Van Veen-grabb) fra kanten av merdene, vi har vært midt under anleggene og filmet elendigheten. På de anmeldte anleggene kunne ikke vi finne steinbunn, noe som tyder på at slamlagene har vært tykke. Vi kan derfor analysere oss fram til en konklusjon der miljøtilstanden er rapportert overveiende i positiv retning.

Vi mener at Fiskeridirektoratet må ta tak i dette og kreve en strengere oppfølging av konsulentselskapene som tar prøvene. Fiskeridirektoratet innrømmer nå at det ikke finnes gode nok prøvemetoder. Fiskeridirektoratet pr. i dag er en katastrofe for miljøet, ved at de tillater så stor forurensing fra oppdrettsanleggene. Vi ser at våre politianmeldelser automatisk blir henlagt av lokale politimyndigheter, de har hverken kompetanse, kapasitet eller kapital til å kunne gjennomføre etterforskning av miljøkriminaliteten. Samtidig har regjeringen vingestekket Økokrim, slik at de heller ikke har ressurser til å etterforske de enorme utslippene fra oppdrettsanleggene. Fiskeridirektoratet framstår fullstendig uten troverdighet, vi kaller det korrupsjon på høyt nivå.

Jeg har ikke i hele min 30 års karriere som miljøkriger sett en lignende unnfallenhet fra et myndighetsorgan overfor en hel næring som forurenser så mye, og som holder på å ødelegge kysten fullstendig. Forskning viser at spesielt sei i stor grad beiter spillfór under oppdrettsanlegg. Et studie publisert i 2009; «Coastal salmon farms attract large and persistent aggregations of wild fish: an ecosystem effect.» (Marine Ecology Progress Series Vol. 385: 1-14, 2009) fant blant annet at det stod i snitt 10.2 tonn villfisk rundt anleggene, den største målte mengden var 46 tonn ved ett av anleggene.

Prøvefiske vi selv har gjort viser at det var mange fisk med misdannelser i munnen og sammenvoksninger av innvoller, vi har funnet store mengder fórpellets i magen på torsk og sei etter et prøvefiske i Lofoten i 2008. Spillfór er dermed også en kilde til ødeleggelse av det lokale fisket etter villfisk.

Flere meninger finner du på vår Meninger-seksjon (www.hitra-frøya.no/meninger)

Per, du maler lydig Ernas glansbilde mens miljøet rundt oppdrettsanleggene ligger på sotteseng. Det drepes millioner av skalldyr daglig fra lusebehandling fra oppdrettsanleggene langs norskekysten. Både dyreplankton, reker og hummer er svært sensitive for lusegiftene som dumpes i sjøen, det foregår ulovlig miksing av kjemikalier som gir en enorm forhøyelse i giftighet i miljøet rundt anleggene.

Miljøvernforbundet har i en årrekke hevdet at det gir en positiv inntjening, mindre svinn og mindre kjemikaliebruk ved å ta i bruk lukkede oppdrettsanlegg. Investeringen vil kunne bli tjent inn ganske raskt.

Her skal den godeste Per ha honnør for å nevne lukkede oppdrettsanlegg som en miljømessig god løsning. La oss håpe at han ikke vil lukke øynene for en positiv framtid for oppdrettsnæringen og for fiskehelsen, både i og utenfor anleggene.

Med miljøvennlig hilsen

Kurt Oddekalv

Leder Norges Miljøvernforbund