De Grønnes syn på vindkraft

Etter mandagens NRK-debatt i Fillan, og lokalavisas referering, er det åpenbart et behov for presisering av De Grønnes standpunkt:

Miljøpartiet De Grønne er i utgangspunktet positiv til utbygging av alle typer fornybar energi, og er ikke prinsipielt i mot landbasert vindkraft. Imidlertid mener vi at man bør si nei til prosjekter som gir for store inngrep i naturen, som truer biologisk mangfold, eller er til stor ulempe og sjenanse for innbyggerne.

Vi mener det må utarbeides en nasjonal og helhetlig plan for å sikre at utbygginger skjer i de mest egnede områdene, og for å hindre at den totale belastningen blir for stor.

I forhold til fugletrekkene langs norskekysten er dette særdeles viktig.

Når det gjelder de aktuelle lokale vindparkprosjektene har MDG Hitra, MDG Frøya og MDG Snillfjord følgende å bemerke:

Frøyas topografi gjør at de planlagte 90-metersmøllene vil bli enormt ruvende. De er planlagt i friområder som er hyppig brukt av almenheten, og det er uttrykt stor frustrasjon over planene fra et stort antall mennesker på Frøya.

I Snillfjord er vindmøller planlagt plassert i områder som best kan betegnes som kyst-villmark.

Med Snillfjords lave folketall og spredte bosetning framstår disse store områdene som urørte, med et rikt fugle-og dyreliv. Dette er en stor kvalitet i seg selv.

Det er også i Snillfjord en uttalt motvilje mot industrietablering i disse områdene.

På Hitra finnes en etablert vindpark på Eldsfjellet. Miljøpartiet De Grønne Hitra gikk i 2003 inn for bygging av denne vindparken, da vi opplevde plasseringen som lite problematisk. I dag er det utarbeidet en plan om utvidelse til det dobbelte antall møller. Statkraft har per i dag valgt å skrinlegge denne planen.

Sett i lys av de store og omfattende vindkraftplanene som er lansert i Midt-Norge har MDG Sør-Trøndelag etterlyst en Samlet plan for vindkraft. På Hitra mener vi det vil være riktig å utsette vedtak om en eventuell utvidelse av Hitra Vindpark til en slik plan foreligger.

Sviktende tekniske løsninger, usikkerhet omkring ansvar for rydding og fjerning av defekte installasjoner i framtida, og eventuelt bortfall av eiendomsskatt til kommunene kompliserer bildet ytterligere.

Sist men ikke minst ser vi at dagens markedsstyrte omsetning av energi stimulerer et overforbruk som vi ikke kan tillate oss.

MDG ønsker overgang til et topris-system, hvor nøkternt basisabonnement skal være rimelig, mens overforbruk skal koste dyrt.

Først når en økonomiserings-holdning er etablert over hele landet, i alle typer bygg og virksomheter, vil vi vite hvor stort vårt egentlige kraftbehov er.

Privat el-forbruk i Norge er stabilt eller fallende. Vi har el nok til husholdninger og næringsliv, men kategorien kraftkrevende industri  og overgang til el-basert transport gjør at dagens fornybare kraftproduksjon ikke dekker norsk forbruk.

I et uhemmet markedsstyrt kraftmarked vil det aldri være mulig å dekke "behovet" da dette vil være konstant økende.

Om vi så ofrer hver eneste knaus på norskekysten vil det uansett ikke monne.

Mens støttesystemet i Norge subsidierer bygging av elvekraftverk og vindkraft, som skader og belaster natur uten å gi verken teknologiutvikling eller arbeidsplasser, satser Tyskland og Storbritannia målrettet på utvalgte teknologier som kan kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser. Det bør også være målet for norsk energipolitikk. Derfor har Miljøpartiet De Grønne foreslått en satsing på flytende havvindmøller.

Utvikling av solenergi og bølge- og tidevannskraftverk bør også bli et satsningsområde, da slike anlegg ikke fordrer store naturinngrep.

Kjersti Lindal, MDG Hitra

Grethe Cassandra Nordheim, MDG Frøya

Johnny Elshaug, MDG Snillfjord