Først og fremst er det viktig å påpeke at mens staten vokser seg stor og feit overføres flere og flere oppgaver til kommunene. Dette skjer uten at de faktisk nødvendige ressursene blir stilt til rådighet. Det er ingen tvil om at samhandlingsreformen fører til en kraftig økning i kommunenes helsetjenester gjennom at utskrivning fra sykehusene går raskere og raskere. Dette gjelder også barselomsorgen som deretter blir overført i sterkere grad til kommunene. Dette svekker kommunenes muligheter for å kunne yte den service de burde gi befolkningen. Flere og flere kommuner sliter nå kraftig. På toppen av det hele opplever vi at fastlegeordningen holder på å falle sammen. Hitra kommune har vært utsatt for en kraftig reduksjon i fastlegesystemet sitt. Noe som har gitt store belastninger, ikke minst på de som jobber innen tjenestene, og deretter på befolkningen.

Innen helsetjenesten er det ingen tvil om at de ansatte gjennom enorm ståpåvilje, ekstra innsats har utvist en enorm tålmodighet og en stor innsats i de to siste årene. I tillegg til belastningene som nevnt ovenfor har vi i samme periode også hatt den kjente koronapandemien. Full respekt til alle de ansatte som har ridd stormen av uten at det har ført til en katastrofe for oss innbyggerne. Men dette har kostet krefter.

Oppi alt dette har vi opplevd at raten for selvmord har økt. Noe som er en stor belastning for små og sårbare lokalsamfunn hvor så mange kjenner de fleste. Spesielt har dette vært for ulike grupper blant våre yngre innbyggere.

En annen del av våre tjenester har også vært utsatt for kraftige innsparinger og nedtrekk i stillinger har vært på området for mennesker med nedsatte funksjonsevner, det vil kaller TNF. Det er ingen tvil om at vi opererer her med en lav grunnbemanning, høyt sykefravær, noe som aldri er bra for de som er avhengig av denne tjenesten.

Derfor har Rødt sett seg nødt til å omprioritere deler av det foreslåtte budsjettet. Rødt vil ikke akseptere at det eneste området som vokser er administrasjonen, samtidig som vi opplever innstramminger på direkte utførte helsetjenester. Vi ønsker heller ikke å sette av så store penger i banken når vi samtidig opplever at vi har for lav grunnbemanning innen helse. Derfor har vi omprioritert penger fra budsjettet som omhandler politikerne, samt administrasjonen og setter mindre av til fond på til sammen i overkant av 7 millioner kroner. Disse midlene bruker vi til å finansiere opp 4 nye fagstillinger på helsetunet og området TNF. Vårt mål er å styrke grunnbemanningen innen helse. Kommunen har også bestemt at vi skal satse på å utvikle et eget tilbud innenfor området demens. Det er også i den sammenheng vi ser nødvendigheten av å opprette nye stillinger for sykepleiere med spesialutdanning på området. Det vil alltid være bedre for pasienter å møte utdannede fagfolk med spesialkompetanse enn å møte på vaktselskaper.

Samtidig ønsker vi å bruke 1 million til å redusere satsene på barnehagene, samt en halv million til å redusere folks utgifter på SFO. En styrking av området ungdom gjennom at vi ønsker oss miljøterapeut, fritidsleder, og mindre egenandeler på kulturskolen som kan bidra til at vi kan bygge et godt miljø for barn og unge på Hitra. Ønsker vi en endring til det bedre for de unge må vi ta det seriøst og bevilge penger til dette. Hvis ikke blir det bare snakk om det år etter år.

I forhold til de konkrete problemene vi har stått oppi foreslår vi en ytterligere 50% kuratorstilling til den kommunale biten i NAV. Og vi foreslår en halv million kroner til å forsterke psykiatritilbudet innen kommunen.

For å gjennomføre denne endringen foreslår vi å redusere området politikk med kr. 1.328.307,-, videre å redusere administrasjonen med kr. 3 015 743,- samt kr. 3 000 000,- mindre til fondsavsetning. Disse endringene vil da føre til at vi kan bruke dem til de områdene som vi har skissert her over. En omprioritering vi mener er absolutt riktig. La oss bruke pengene der det er absolutt størst behov for dem.

Vennlig hilsen

Jann Krangnes

Formannskapsrepresentant for Rødt Hitra.