Vern det marine miljøet

Havbruk og fiskeri med tilhørende industri og alle typer avledet virksomhet, er et hovedfundament for bosetting og næringsliv på Frøya. Dette har bidratt til å gi kommunen en økonomisk handlefrihet som er oppsiktsvekkende, og som kommer innbyggerne til gode. En viktig forutsetning for at denne statusen skal vedvare er et rent hav og rene kystområder fritt for forurensing.

Det er mange trusler mot det marine miljøet. Eksempler på dette er forurensing av kjemiske stoffer, oljeutslipp fra skip og installasjoner, og sedimentering av biologiske masser på havbunnen. Det mest iøynefallende problemet er opphopning av plast med lang nedbrytningstid og mikroplast som tas opp i næringskjeden. Hvalen som strandet på Sotra for noen år siden med plastposer, plastsekker og plastflak i magen framstår som en skremmende advarsel om hvordan dette problemet kan utvikle seg.

FNs miljøprogram har beregnet at verdenshavene tilføres åtte millioner tonn plast årlig. Dersom det ikke treffes tiltak, antas at det vil være mer plast enn fisk i havene innen 2050. Forurensningen av havet er et internasjonalt problem. Det er lett å frasi seg ansvaret for dette, som i andre miljøspørsmål: - Det er de andre som forurenser, ikke vi. Det har heller ingen hensikt å håndheve prinsippet om at forurenser skal betale for opprenskningen. Forurensning og forsøpling kjenner ingen landegrenser. Det er nødvendig med en verdensomfattende avtale om å stanse utslipp av plast i havet.

Frøya og frøyværingene er avhengig av et rent hav og rene kystområder både av hensyn til det sjøretta næringslivet og trivsel for allmenheten på sjøen og i strandsonen.

Det må gis uforbeholden anerkjennelse og sikres forutsigbarhet for det uvurderlige arbeidet som Mausund Feltstasjon utfører med oppsamling av plastavfall både på sjø og land. Frøya kommune må gi Mausund Feltstasjon all mulig støtte, og kommunen må stå i fremste rekke i kravet til de sentrale myndigheter om å prioritere vernet av det marine miljøet enda høyere.

Frøya Venstre