Har lest handlingsprogram fylkesvei 2023-2026 .Budsjett 2023.

Det er ikke en lystig lesing for Hitra vil jeg påstå!

Ikke et eneste trafikksikkerhetstiltak blir prioritert for Hitra selv om Hitra har blitt med som forsøkskommune på Forenklet Gang/Sykkelvei å spleiselag kommunen og privat næringsdrivende! Har summen som Fylkeskommunen skulle bidra med her ca.7.mill.blitt uteglemt! Eller er prosjektet lagt dødt!! Har mistanke om det!

Har forventet at fergeforbindelsen Hitra - Aure  har blitt med i budsjettet da Hitratunnelen er meget sårbar da all trafikk ut til Hitra - Frøya generes igjennom tunnelen. Stans å uhell her betyr stopp for all trafikk ut og inn til Hitra Frøya som kan få store følger for næringslivet og andre transporttjenester !

På grunn av stor usikkerhet om statlig finansiering av Tunnelforskriftene og ikke minst den store usikkerheten i kostnadsutviklingen mener fylkesdirektøren at Hitratunnelen bør utsettes til finansirings- og prosjektrisiko er redusert ! Dette ei forstås!

Likedan er også Knarrlagsundbrua utsatt til 2026 samt omleggingen av

FV.714 Slåttavika /Vaslagvågen som jeg mener er penger som vart til gode da FV.714 vart renovert med ny trase igjennom Snillfjord!

No må det komme en øremerket grusvepakke inn til Fylket at grusveiene både på Hitra å resten av fylket får fast dekke!

Per Ervik

Pensjonistpartiet

FSK/K.styret

Vara/ Fylkestinget