Senterpartiet foreslår å utsette slukking av FM-nettet.

Mange har kritisert at DAB-dekninga ikke er god nok til å erstatte FM-nettet for radiolytting. Stortinget var tydlige når de behandla saken sist, dekninga skulle vere like god og gi en merverdi for lytterne.

-Vi kan ikke se at kravet om merverdi for lytterne er oppfyllt når en leser i aviser og på nett at mange ikke opplever tilfredsstillende dekning på DAB-nettet. Radio er et viktig medium, ikke bare som underholdning, men det er viktig for myndighetene å kunne nå ut med meldinger til befolkningen.

-At folk landet over melder til oss at dette må dere stoppe tar vi det på alvor. Derfor fremmer vi forslag i Stortinget om at slukking av FM-nettet må utsettes til en kan dokumentere ovenfor Stortinget at dekningen er slik den skal vere!

-Vi har registrert at andre parti, også i regjeringen, har vært frempå og ment at slukkingen bør utsettes. Vi forventer nå at disse partiene støtter opp om vårt forslag.

Janne Sjelmo Nordås, transport- og kommunikasjonspolitisk talskvinne i SP