Vi er enige med opposisjonen om at mange av fylkesveiene våre trenger et løft. Det blir derimot for oss helt feil av opposisjonen i fylket å hevde at vi sparer oss til fant.

Vi bruker på fylkesveiene i Sør-Trøndelag mer enn det regjeringen forutsetter i sitt  inntektsystem. Dette skyldes bompengeprosjektene Laksevegen og Fosenvegene. I tillegg gir ikke regjeringen oss full kompensasjon for ordninger de har pålagt oss, hverken på skole eller kollektiv.

Et eksempel er, at vi innen 2020 må innfri  tunnellforskriften for bla tunellene til Hitra og Frøya. Dette vil koste 400 mill kroner. Regjeringa har gitt oss 25 mill. ila 4 år Det vil ta 58 år å spare de pengene.

Opposisjonen bruker penger vi ikke har 2 ganger, ved først å liste opp en rekke prosjekt de vil ha inn i investeringsprogrammet uten å foreslå mer penger til veiinvesteringer. Skal du prioritere inn noe, så må noe annet ut. Noe annet blir direkte useriøst. Til sammen listet de opp prosjekt tilnærmet 200 mill kroner. Det var ikke bare Flatvalveien og Nesset/Hellesvik som skulle inn. Det skulle også settes fart på FV 30 til Røros, Orkdalspakken og  Nerskogveien skal rustes opp.

De midlene de foreslo å bruke for å øke drift og vedlikehold vei var årets og neste års mulige fondsavsetning, ikke en omdisponering eller omprioritering innenfor dagens ramme. Det er altså ikke å øke drifta til det nivået det skal være, fordi det er det ikke rom for. Det blir en engangshendelse som gjør at de budsjetterer med en betydelig høy risiko.

De fondene de foreslo å bruke var samferdselsfondet på 20 mill, som vi har avsatt til uforutsette hendelser ved flom og ras. Et annet fond var rentefondet, som vi bruker som garanti om renta endrer seg, for å sikre oss med den høye lånegjelda vår. I tillegg bruker vi avkastningen av dette fondet til innovasjon og nyskapning. Det 3dje fondet var fritt disposisjonsfond. Dette mot rådmannens sterke anbefaling av å la fondene blir stående, slik at vi slipper å redusere drifta eller øke låneopptaket ytterligere.

Forslaget til statsbudsjett er 24 mill mindre enn det rådmannen beregnet i sitt forslag til budsjett. Halvårrapporten for 2016 viser også mindreinntekter i samme størrelse. Opposisjonens forslag mener vi derfor er av betydelig høy risiko.

Se flere meningsytringer på lokalavisas Meninger-seksjon her

Plassering i fond, og disponering av overskudd vil vi gjøre ved behandling av årsregnskap. Slik vi gjorde i april, hvor vi tok 50 mill av overskuddet inn i fornyingsprogrammet på vei. Et overskudd vi fikk takket være fondsavsetninger, høy skatteinngang, og kontroll på økonomien.

Det som derimot gleder oss ved opposisjonens forslag til budsjett er at de foreslo følgende:

Det må arbeides for at statens overføringer til drift og vedlikehold av fylkesveier økes vesentlig.

Her er vi altså tverrpolitisk enige, og bør stå sammen opp for distriktet. Uten en storstilt økning av overføringer til fylkeskommunene vil fylkesveiene fortsette å forfalle.

Kirsti Leirtrø

Gruppeleder Arbeiderpartiet og posisjon