Vil ha flere kontrollplasser for tunge kjøretøy!

NRK hadde en sak denne uka som viser til en ny rapport om utenlandske vogntog som har dobbelt så stor risiko for å havne i møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for å havne i kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning. Dette må tas mer på alvor.

I rapporten pekes det på årsaker og også forslag til tiltak. Dette er bra. At Statens Vegvesen skal få større myndighet og at man må øke kontrollene på tunge kjøretøy, har jeg tatt opp flere ganger, men det forutsetter at man har etablert plasser der det er rom til å ta inn store og tunge kjøretøy.

I dag finns det noen få slike kontrollplasser langs noen av hovedveiene våre, for eksempel på Sandmoen og ved E6 i Malvik.

Vi har stor trafikk av tunge kjøretøy langs E39 gjennom Orkanger til nordmøre og Tjeldbergodden og en enorm tungtrafikk på FV 714, Lakseveien, det har vært mange ulykker og uhell på disse strekningene. Det er ingen tvil om vegstandard har betydning for sikkerheten, men det må ikke være tvil om at det er sjåførens ansvar og være godt skodd, kjøre etter forholdene og ha det tekniske i orden. Dette er ikke alltid slik vi ønsker.

Nå har vi fått en god strekning fra Harangen og over Hemnkjølen, vi har fått en del gode strekninger på FV 714 og flere er under arbeid, men hvor er kontrollplassene?

Det er merkelig at man ikke samtidig etablerer slike plasser, men at det i dag bygges veier som samtidig legger opp til mer og større trafikk, uten å legge dette inn i prosjektene.

Når man nå planlegger strekningen Harangen-Orkanger, strekningen på RV65 mot Orkanger, FV 710 til Ørlandet og trafikksituasjonen i Orkanger, må man samtidig få etablert kontrollplasser slik at politi og Statens vegvesen får gjennomført oppdraget.

Dette gjelder også andre strekninger i trøndelag, som i dag mangler slike plasser. En ulykke koster mer enn 10 slike kontrollplasser.

Gunn Iversen Stokke

Fylkesvaraordfører Sp