Vold og voldtekt

Vold og overgrep er fortsatt et alvorlig likestilling- og samfunnsproblem, og nå må norske politikere også innse at tiltak og løsningene ikke har vært tilfredsstillende.

To steg frem og ett steg tilbake.

Tallet på tilfeller av vold i nære relasjoner meldt til politiet økte hvert år siden 2006, nådde toppen med 5 051 personer i 2017, og hadde en svak nedgang årene frem til 2021. Til tross for en svak nedadgående trend, observerer vi en bekymringsfull strukturell endring. Siden 2010 har det meste av økningen på utsatte personer i saker om mishandling i nære relasjoner vært i aldersgruppen 0-19 år og den har nesten tredoblet seg mellom 2010 og 2020, ifølge tall fra Bufdir og Bufetat. Dette tydeliggjør at innsatsen må styrkes og det er behov for nytenking og nye løsninger.

Utrygghet eller vold i hjemmet fra nære relasjoner er noe av det vanskeligste og mest integritetskrenkende et menneske kan oppleve. Barn som har opplevd eller vært vitne til vold i hjemmet, kan få varige psykiske plager uten profesjonell hjelp.

Trøndelag Høyres kvinneforum mener alle kommuner bør få på plass handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Et forslag ville være å prøve ut samlokalisering av krisesentre og barnevernsvakt for å kunne hjelpe både barn og unge samt familier på en bedre måte. Behovet for nytenking og nye løsninger er jo åpenbart.

Uakseptable tall.

Kvinner er særlig utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep og de er også mer utsatt for gjentatt vold, fremkommer det fra en studierapport utgitt av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i forrige uke. Studien har nasjonalomfang og det som virkelig rystet Norge etter publisering var tallet «en av fem».  I Norge anno 2023, rapporteres det at «hele én av fem kvinner har opplevd voldtekt ved makt og tvang eller sovevoldtekt». Noen former for vold, særlig mot kvinner og unge, øker fra 2014 til 2023. Fem prosent av kvinnene opplyser at de har blitt voldtatt før de fylte 13 år. Dette er uakseptable tall!

Nullvisjon.

Vi må gjøre mer for å bekjempe overgrep. Vi har en stor jobb med tanke på forebygging av vold og vi må sørge for en kontinuerlig oppdatering av kunnskapsgrunnlaget. Samfunnets reaksjon skal være klar og tydelig overfor den som utøver vold. Akuttilbudet til personer som er utsatt for vold i nære relasjoner er viktig. Samarbeid mellom instanser og institusjoner samt andre gode innovative løsninger for å bedre situasjonen skal være velkomne. Målet må være nullvisjon, og vi kan ikke vente lenger!

Izabela, Aimée, Lise, Nina, Silje, Therese, Andrea

Styret i Trøndelag Høyres kvinneforum