Hvordan ivareta oppvekst og utdanning?

Frøya AP vil fortsette å jobbe mot en stadig bedre barnehage- og skoleutvikling i Frøya kommune. Vi vil at strukturen i barnehager, skoler og oppvekstsenter skal videreføres og opprettholdes minst på lik linje slik de er i dag.

Det har vært brukt økonomiske midler på kompetansetiltak som skal gi våre barn og unge bedre læringsutbytte og måloppnåelse. Nå ser vi frem til at denne investeringen vil gi resultater i Grunnskolen.

Det er ingen tvil om at alle politikere i Frøya kommune ønsker å jobbe for en best mulig skole i Frøya kommune, veien frem til det gode resultatet virker litt ulikt.     Frøya AP vil de neste årene fortsette å ha fokus på den gode utviklingen, i barnehage og grunnskole.

Trygge og gode barnehager.

Vi vet at forskjeller oppstår tidlig. Derfor er barnehagen viktig for å sørge for å gi tidlig støtte til de som trenger det, og sørge for at alle barn får et godt utgangspunkt.

Et trygt barnehagetilbud betyr at barn kan oppleve lek, sosialisering og mestring med jevnaldrende. Barnehagen skal være et trygt og tilrettelagt tilbud som utvikler barnas iboende nysgjerrighet og utforskertrang. Med Frøya AP i posisjon har vi fått full barnehagedekning, og dette har vi fortsatt fokus på.

Gode skoler.

I Frøya kommune har det over flere år vært gjennomført ombygginger, restaureringer og nybygg ved flere av vår oppvekstsenter og skoler. Nabeita skole er endret til oppvekstsenter ved den siste utbyggingen. Nordskag oppvekstsenter er under utbygging og vil sannsynligvis stå ferdig ved årsskiftet.  Denne satsningen på skolene vil gi barn, ungdom og ansatte nye og flotte forhold for å videreutvikle en god opplæring.

Det forjettede ordet, Friskoleloven, (Privatskoleloven).

Jeg tilbragte i går, lørdag 5. september, en time sammen med en del av det første russekullet som gikk ut på Frøya i 1980. Der var det mange kjente fjes som i dag bor og jobber på Frøya. Mange har vært «ute» en tur etter endt videregående, men muligheten til å komme tilbake har økt med lengre ungdomstid på Frøya.

Det som har skjedd ved utviklingen av Frøya vgs etter at dette kullet gikk ut er helt fantastisk. Vi har i dag en videregående skole som er solid forankret i lokalsamfunnet.

Regjeringen signaliserer at Friskoleloven vil gjøre den norske skolen bedre. Friskoleloven åpner for to nye grunnlag for at privatskoler skal kunne bli godkjent med statstilskudd, privat yrkesfagopplæring og profilskoler. Kriteriene for hva en profilskole egentlig er foreligger foreløpig ikke. Her skal vi gi statsstøtte til private skoler som først og fremst skal konkurrere med den offentlige skolen. Hvor sterkt vil de Videregående skolene i regionen vår bli stående ved en slik utvikling?

Som velger, HVA TROR DU?

Regjeringen har også opprettet tittelen superlæreren, også kalt lærerspesialisten. 200 øremerkede stillinger skal gi disse superlærerne, i realfag og norsk, 48 000 kr mere i årslønn. Alt dette skjer uten forhandlinger mellom KS og lærerorganisasjonene.

For de som jobber i den offentlige skolen trodde man at «stigen» endte på Lektor m/tilleggsutdanning, ja dette står fortsatt som gjeldende i lønnstabellen som organisasjonene har fremforhandlet i lønnsforhandlingene som med årets mellomoppgjør ble gjort gjeldende fra 1.mai 2015.

Alle barn har lik rett til utdanning, uansett sosial bakgrunn. En god skole for alle er hjørnesteinen i den norske modellen. Derfor sier vi nei til økt privatisering som drar pengene bort fra fellesskolen. Vi frykter at økt privatisering vil gi dårligere skoletilbud i den offentlige fellesskolen og føre til større forskjeller i samfunnet. Hver krone som går til private skoler tas fra den offentlige skolen.

Frøya AP vil investere i lærernes kompetanse, gode skolebygg og en tidlig oppfølging av hver enkelt elev. Selv om Frøya’s skoler er god på mange områder er det fortsatt mye som kan bli bedre. Mange i Frøya skolene gjør hver eneste dag en veldig god innsats i klasserommet, det skal vi bygge videre på i årene som kommer.

For første gang på mange år kan Frøya bekle omtrent alle pedagogiske stillinger med utdannet personell. Våre barn og unge er Frøya kommunes fremtid, de fortjener en trygg og sikker hverdag med gode barnehager og skoler.

Pål Terje Bekken, 2. kandidat Frøya Ap