Til alle politiske partier i Frøya og Hitra:  Livsynsåpent seremonilokale

Som alle kanskje har fått med seg er andelen som føler tilknytning til Den norske kirke sterkt fallende. Medlemstallet er også sterkt fallende. Følgelig er det stadig flere som velger alternativer for seremonier som tidligere ble holdt i regi av kirka.

I dag er det bare vel 30 prosent av ekteskapene som inngås i kirka. Over 10 000 ungdommer velger hvert år Humanistisk konfirmasjon. Stadig flere velger også Humanistisk navnefest, mens antallet barn døpt i kirka synker.

Bare på et område holder kirka stand. Fortsatt gravlegges over 90 % av de døde i kirkas regi. Kirkelig gravferd skjer ikke alltid fordi det er naturlig for den avdøde eller for de pårørende, men rett og slett fordi forholdene ikke ligger til rette for noe annet.

Vi har tidligere vært i kontakt med kommunene, gjennom kirkevergene på Hitra og Frøya, for å  se på muligheten for å legge forholdene til rette for alternativ gravferd her i øyregionen. Av de lokaler som finnes i dag er lite tilrettelagt for livsynsåpne seremonirom.

Det er viktig å huske på at livsynsåpne seremonirom er et lokaler som kan brukes av alle, uansett religiøst eller livssynsmessig ståsted. Livssynsåpne seremonirom vil gi alle innbyggerne i regionen full mulighet til å markere alle livets overgangsfaser. Det å måtte bruke et religiøst utformet seremonirom kan oppleves ydmykende, diskriminerende og uverdig for alle som har et annet livssyn eller religion.

Ved gravferd tilbyr kommunen medlemmene i Den norske kirke å bruke kirkebygg gratis. Andre tilbys å bruke gravkapeller. Nesten alle gravkapeller er imidlertid utformet og utsmykket som kristne kirker, noe som gjør dem uegnet som seremonirom for mennesker med andre livssyn enn det kristne. Alternativet til kapeller er noen ganger forsamlingshus, gymnastikksaler eller selskapslokaler. Dette blir sjelden verdig, og har ofte vært basert på ”dugnad”. Det er i seg sjøl uverdig at folk som ikke føler tilhørighet til kirka skal være nødt til å ”jobbe med saken” mens man er i sorgfasen. Da ender det som oftest  i en kirkelig begravelse.

I de større byene, og på større steder, er forholdene ofte bedre lagt til rette for ikke-kirkelige gravferder. Stortingspolitikerne ser behovet for at alternativer må på plass over hele landet. Derfor har også regjeringa satt av egen budsjettpost for å bidra til dette.  Kommuner med planer om å legge forholdene til rette for alternativer til kirkelig gravferd, ved å stille livsynsåpne seremonirom til rådighet, kan søke om økonomisk støtte til det.

Nå ber vi om ditt partis syn på hva dere syns bør gjøres for å tilby alle en verdig gravferdsseremoni. Vi vil sette fokus på dette og vi vil vite hva dere vil gjøre, for at alle i Frøya og Hitra kan tilbys en verdig gravferd.

Human-Etisk forbund Frøya Hitra lokallag

Frank Robert Holm

Frank Robert Lyngvær

Oddveig Gaustad

Heidi Furuvik

Chris Rune Foss