SV har tillit til ansatte i skular, barnehagar og pleie- og omsorgstjenester

Velferdsstaten må byggast vidare på fellesskap, solidaritet og sosial rettferd.

Eit trygt arbeidsliv, rettferdig skattesystem og stor grad av tillit mellom innbyggarane er byggesteinar for eit samfunn med lite sosial uro og stor grad av sosial mobilitet.

Ein offentleg skule med stor grad av inkludering førebygg ulikhet.

Ei offentleg helse - og omsorgstjeneste med nok ressursar og ansatte til å trygge innbyggarane  gjer materiell rikdom irrelevant ved sjukdom eller funksjonssvikt.

Vi tek kampen for eit varmt samfunn. Eit Norge med like muligheter for alle.

Vi lyttar til dei som arbeider med barn, eldre, sjuke og omsorgtrengane og vil gi dei tid til å gjennomføre kjerneoppgåvene sine. Derfor vil vi auke voksentettheten i skulane, styrke skulehelsetjenesta og styrke arbeidstokken i pleie - og omsorgstjenestene.

Ved å stemme SV er du med i kampen for fellesskapsgodene !

Eli Crozier

leiar Frøya SV