Åkerblå - jubileum 30+1 år

Åkerblå AS er i dag landets største privat kunnskapsbedrift innen sitt fagområde med ca. 200 ansatte som leverer kompetansetjenester innenfor en rekke fagområder som akvamedisin /fiskehelse, miljø, oseanografi, tekniske tjenester, reguleringssaker i kystsonen, forvaltning av ville laksefiskbestander, tjenester innenfor utvikling av hav vind prosjekter (også internasjonalt), m.m..

Tidligere Havbrukstjenesten AS nå Åkerblå AS føyer seg i rekken av flere avledete og tjeneste leverandører på Frøya som tidlig - under utvikling av havbruksnæringen fra 1970 årene og utover - startet i det små. I dag er flere av selskapene med lokale eiere, ledelse og hovedkontor lokalt ledende nasjonalt og også med sterk satsning internasjonalt. Innenfor denne sektor av den marine næringen og i innovasjon/utvikling av havbruket er mange utenfor regionen og også fra andre land imponert over kreativiteten, skaperkraften og ikke minst gjennomføringskraften på bl.a. Frøya og i deler av region Trøndelag forøvrig. På grunn av fremsynte personer, bedrifter, ulike institusjoner (off./private) og forsknings- og utdanningsinstitusjoner har regionen fått utviklet en nærmest komplett og konkurransedyktig verdikjede innenfor marin sektor (havbruk-deler av fiskeri-servise-/leverandørindustri-forskning/utdanning). I denne sammenheng tror jeg ikke det er noen andre av landets mindre kystkommuner som har en kunnskapsbedrift av Åkerblå AS kaliber – det er imponerende!!

Havbrukstjenesten AS ble stiftet i 1991 på Frøya. Den voksende havbruksnæringa på Frøya, Hitra og omkringliggende kommuner hadde behov for å sikre seg veterinærfaglige tjenester. Det interkommunale næringsmiddeltilsynet hadde fram til da betjent oppdretterne med veterinærtjenester. Nå gikk oppdretterne sammen med Frøya og Hitra kommuner og stiftet Havbrukstjenesten AS. Formålet var å sikre tjenester, beredskap og kompetanse til fiskeoppdrettsnæringa. Vurdert i ettertid var dette en meget viktig og strategisk klok beslutning som sammenfalt godt med sykdomssituasjonen i 1980 årene, innføring av ny forvaltningsmodell 1988/-89 (generasjonsadskillelse, avstandskrav og brakklegging), bruk av antibiotika, endring av eierforhold i næringen (gradvis strukturendring) i 1991 og avvikling av FOS i samme tidsrom. Antibiotika forbruket spesielt i 1980 årene var ikke bærekraftig. Da de oljebaserte vaksinene ble introdusert først på 1990 – tallet, var det et gjennombrudd som reddet hele næringa og omdømmet til fiskeoppdrett.

Veterinær Stig Sægrov var Havbruksnæringens første leder og nyutdannet veterinær Bård Skjelstad var leder en periode før veterinær Asgeir Østvik ble leder i perioden 1996 – 2013. Da ansatte selskapet Roger Sørensen som administrerende direktør, for første gang en profesjonell leder uten fagbakgrunn fra veterinærmedisin. I denne prosessen og med de beslutninger selskapet har tatt vil jeg spesielt berømme gründerne og eierne Østvik og Kjerstad strategiske teft med utvikling av selskapet og med valg av toppleder. Dette har vært en riktig og visjonær beslutning som allerede har lagt grunnlag for betydelig framtidig vekst og utvikling av selskapet. Etter opphevelse/tillempning av eierstruktur i havbruket 1991 har det gradvis skjedd en omstrukturering og vertikal integrering, som har resultert i færre og større landsdekkende selskaper. Derfor har de strategiske grep Åkerblå AS har tatt vært meget viktig og nødvendig.

Etter at Roger Sørensen kom inn har selskapet hatt en sterk utvikling både organisatorisk, økonomisk og geografisk gjennom de første strategiske oppkjøp som startet i 2014 og etter det oppkjøp, eierandel og partnerskap av/med en rekke andre selskaper. Som et seriøst selskap med ambisjoner har de i dag akkreditering innenfor alle tjenesteområder som miljø, teknisk og fiskehelse. De var det første selskapet i Norge som oppnådde akkreditering på fiskeheksekontroller. Sentralt i akkrediteringen er å dokumentere habilitet og uavhengighet overfor oppdragsgivere.

Når det gjelder internasjonalt engasjement er selskapet inne som eier, deleier og samarbeidspartner i Litauen, Island og Storbritannia. Med den brede og allsidige kompetanse selskapet besitter vil satsninger utover havbruket også være viktig bl.a. innenfor energi (hav vind), vassdrag/miljø, olje/gass, annet som kan påvirke det marine økosystemet, mv.

I 2007 ble eierforholdet endret i Havbrukstjenesten AS ved at 3 ansatte kjøpte alle aksjene. Selskapet har spesielt de senere år har hatt en meget sterk vekst som krever både kapital og menneskelige ressurser. Opp gjennom årene har selskapet hatt mange beilere og i 2019 kom det norske private-equity-selskapet Broodstock AS inn som eier med 49 %.

Selskapet skal i helga feire 30+1 års jubileum og det er særdeles velfortjent. Etter et ganske langt liv og god kjennskap til kystnorge vet jeg at det alltid vil være krevende for en kunnskapsbedrift som Åkerblå AS å rekruttere og beholde medarbeidere. Med den kjennskap jeg har til regionen og ledelsen i selskapet er jeg overbevist om at dette bør kunne løses til beste for alle parter. Her har også kommunen og fylkeskommunen viktige roller relatert til ulike materielle og immaterielle infrastruktur.

Havbrukstjenesten AS var et innarbeidet og godt navn som det knyttet både historie og relasjoner til og jeg er overbevist at det samme vil over tid også gjelde Åkerblå AS. De strategiske grep selskapet har tatt sammenfaller også godt i forhold til globale utfordringer knyttet til klima, energi og matforsyning/-produksjon.

Jeg vil gratulere eiere, styret, ledelse og de dyktige ansatte med jubileet og ønsker at selskapet utvikler seg til et nasjonalt/internasjonalt kraftsenter innenfor bl.a. marinbaserte næringer.

Trondheim, 05.05 2022

Alf Albrigtsen – senior pensjonist